Please reload

Recent Posts

✨ EMOJI 😀

March 21, 2019

😀EMOJI ต้องเน้นความเรียบง่าย✨

😀การแต่งรูปด้วยดาว หัวใจ หรือลายเส้นที่มีความละเอียดอย่างที่ใช้กับสติกเกอร์จะไม่สามารถใช้ได้ในอิโมจิ จึงควรทำรูปที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้✨

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload