☺️ EMOJI ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้ ✅

☺️ EMOJI ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้ ✅

👉เมื่อส่งอิโมจิไปเพียงรูปเดียว อิโมจิจะแสดงในห้องแชท ด้วยขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสติกเกอร์ จึงควรสร้างรูปที่สามารถใช้ส่งแทนสติกเกอร์ได้ด้วยน๊าา 😍

Recent Posts