😀EMOJI ต้องแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน✨

😀EMOJI ต้องแสดงความรู้สึกอย่างชัดเจน✨

😀อิโมจิที่แสดงในบอลลูนข้อความจะมีขนาดเล็กมาก อิโมจิจึงควรแสดงความรู้สึกให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้ได้สะดวก✨

Recent Posts