Please reload

Recent Posts

😀EMOJI ที่แนะนำ✨

April 4, 2019

😀EMOJI ที่แนะนำ✨
☑️อิโมจิที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
☑️ อิโมจิแต่ละรูปควรแสดงความรู้สึกที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
☑️ รูปที่มีเส้นเอาท์ไลน์เป็นสีเข้มและหนา

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload