Please reload

Recent Posts

การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดส่งผลร้ายต่อ Google Rank ‼️

May 3, 2019

การออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดส่งผลร้ายต่อ Google Rank ‼️

🚫1.การสร้าง Pop Ups ⚠️
การที่โผล่กวนใจตลอดเวลาจะกลายเป็นสร้างความรำคาญและประสบการณ์ที่แย่ในการใช้งานทำให้คนออกจากเว็บไซต์เร็วยิ่งขึ้น
🚫2.ตัวหนังสืออ่านยาก 🔣
ตัวหนังสืออ่านไม่ออก Font เล็กๆ สีกลืนไปกับ background 
🚫3.เว็บไซต์ช้า 💻
การใส่ภาพ วิดีโอ ที่มีคุณภาพสูงมีผลต่อความไวของเว็บไซต์ ยิ่งละเอียดสูงยิ่งส่งผลต่อความไวในการโหลด
🚫4.เว็บไซต์รก 🤬
การทำให้เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน สะอาด เรียบร้อย มีผลให้คนเข้าใช้ได้นานขึ้น
🚫5.ลืมคิดเผื่อมือถือ📲
การทำเว็บไซต์ให้รองรับทุกหน้าจอจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload