top of page

เก็บชั่วโมงcpd ต้องอบรมแบบไหน❓เรื่องที่นักบัญชีควรรู้


เก็บชั่วโมงcpd ต้องอบรมแบบไหน❓เรื่องที่นักบัญชีควรรู้ 🔹ชั่วโมง CPD คืออะไร ชั่วโมง CPD คือจำนวนชั่วโมงในการอบรมสัมมนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดให้นับชั่วโมงCPDได้  ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 ข้อ6(3) ได้กำหนดกิจกรรมที่สามารถนับชั่วโมงCPD ได้ดังนี้ 1.การอบรมหรือสัมมนา การอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านบัญชีหรือหลักสูตรอื่นเช่นภาษีอากร ซึ่งหน่วยงานที่จัดอบรมจะแจ้งล่วงหน้าว่าหลักสูตรใดนับชั่วโมงCPD เป็นชั่วโมงการบัญชีเท่าใดเป็นชั่วโมงอื่นๆเท่าใด ทั้งนี้รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์(e-learning)ด้วย ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 94/2560 ได้ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร CPD ไว้ดังนี้ ก สภาวิชาชีพบัญชี ข กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ค สถาบันการศึกษา ง หน่วยงานภายในที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับการอบรมหรือการประชุมสัมมนา จ หน่วยงานอื่น โดยหน่วยงานในช้อ(ง)-(จ) ต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด 2.การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนาในกิจกรรมอบรมสัมมนาในข้อ (1) 3.การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ 4.การสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม 5.การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า 6.กิจกรรมอื่น นอกจากที่ระบุตาม (1)-(5) ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด 🔹ทำไมนักบัญชีต้องอบรมเก็บชั่วโมง CPD ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 ซึ่งออกตามความในมาตรา7(6) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 กำหนดว่า ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาต่อเนื่องทางวิชาชีพ เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย และเป็นการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง 🔹หลักเกณฑ์การเก็บชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี - ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน นั่นหมายความว่า วันสุดท้ายที่สามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้คือวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ  - จำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่น เช่น ใน 12 ชั่วโมง CPD ที่ต้องเก็บทั้งปีนั้น ต้องเป็นเนื้อหาการบัญชีอย่างน้อย 6 ชั่วโมงนั่นเอง  - หากผู้ทำบัญชีแจ้งทำบัญชีเป็นปีแรก และมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า 6 เดือนแล้วละก็ ให้เริ่มเก็บชั่วโมง CPD ในปีถัดไปได้ เช่น หากปี 2562 นี้คุณขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตอนเดือนพฤศจิกายน นั่นแปลว่า คุณไม่ต้องเก็บชั่วโมง CPD ในปี 2562 แต่เริ่มเก็บครั้งแรกในปี 2563 นั่นเอง 🔹แจ้งชั่วโมง CPD ภายในเมื่อไร และแจ้งอย่างไร เมื่อผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมง CPD เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่ว่าหน้าที่จะจบลง สิ่งถัดมาที่ต้องทำก็คือ การแจ้งชั่วโมง CPD ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป เช่น หากเก็บชั่วโมง CPD ครบแล้วในปี 2562 ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งชั่วโมงภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 นั่นเอง  ช่องทางการแจ้งชั่วโมง CPD สามารถทำได้แบบออนไลน์ผ่าน - ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th หรือ - ระบบ e-accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://eaccountant.dbd.go.th/e-accountant/  ซึ่งทั้งสองระบบนี้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้นผู้ทำบัญชีสามารถเลือกแจ้งชั่วโมงผ่านทางช่องทางใดก็ได้ 🔹แจ้งชั่วโมง CPD ไม่ครบมีผลอย่างไร หากผู้ทำบัญชีไม่เก็บชั่วโมง CPD ตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบตามที่กำหนด ต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ให้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

เก็บชั่วโมงcpd ต้องอบรมแบบไหน❓เรื่องที่นักบัญชีควรรู้


🔹ชั่วโมง CPD คืออะไร

ชั่วโมง CPD คือจำนวนชั่วโมงในการอบรมสัมมนาหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดให้นับชั่วโมงCPDได้


ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 ข้อ6(3) ได้กำหนดกิจกรรมที่สามารถนับชั่วโมงCPD ได้ดังนี้


1.การอบรมหรือสัมมนา

การอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านบัญชีหรือหลักสูตรอื่นเช่นภาษีอากร ซึ่งหน่วยงานที่จัดอบรมจะแจ้งล่วงหน้าว่าหลักสูตรใดนับชั่วโมงCPD เป็นชั่วโมงการบัญชีเท่าใดเป็นชั่วโมงอื่นๆเท่าใด ทั้งนี้รวมถึงการอบรมหรือสัมมนาในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์(e-learning)ด้วย


ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 94/2560 ได้ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดอบรมหรือสัมมนาหลักสูตร CPD ไว้ดังนี้

ก สภาวิชาชีพบัญชี

ข กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

ค สถาบันการศึกษา

ง หน่วยงานภายในที่เป็นต้นสังกัดของผู้รับการอบรมหรือการประชุมสัมมนา

จ หน่วยงานอื่น

โดยหน่วยงานในช้อ(ง)-(จ) ต้องได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด


2.การเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ดำเนินการสัมมนาในกิจกรรมอบรมสัมมนาในข้อ (1)


3.การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนในฐานะอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ


4.การสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ก็ตาม


5.การผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า


6.กิจกรรมอื่น นอกจากที่ระบุตาม (1)-(5) ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนด


🔹ทำไมนักบัญชีต้องอบรมเก็บชั่วโมง CPD

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557 ซึ่งออกตามความในมาตรา7(6) แห่งพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 กำหนดว่า ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาต่อเนื่องทางวิชาชีพ เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย และเป็นการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง


🔹หลักเกณฑ์การเก็บชั่วโมง CPD ของผู้ทำบัญชี

- ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน นั่นหมายความว่า วันสุดท้ายที่สามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้คือวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ


- จำนวนชั่วโมง CPD ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชี ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่น เช่น ใน 12 ชั่วโมง CPD ที่ต้องเก็บทั้งปีนั้น ต้องเป็นเนื้อหาการบัญชีอย่างน้อย 6 ชั่วโมงนั่นเอง


- หากผู้ทำบัญชีแจ้งทำบัญชีเป็นปีแรก และมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า 6 เดือนแล้วละก็ ให้เริ่มเก็บชั่วโมง CPD ในปีถัดไปได้ เช่น หากปี 2562 นี้คุณขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตอนเดือนพฤศจิกายน นั่นแปลว่า คุณไม่ต้องเก็บชั่วโมง CPD ในปี 2562 แต่เริ่มเก็บครั้งแรกในปี 2563 นั่นเอง


🔹แจ้งชั่วโมง CPD ภายในเมื่อไร และแจ้งอย่างไร

เมื่อผู้ทำบัญชีเก็บชั่วโมง CPD เรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่ว่าหน้าที่จะจบลง สิ่งถัดมาที่ต้องทำก็คือ การแจ้งชั่วโมง CPD ให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป เช่น หากเก็บชั่วโมง CPD ครบแล้วในปี 2562 ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งชั่วโมงภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 นั่นเอง

ช่องทางการแจ้งชั่วโมง CPD สามารถทำได้แบบออนไลน์ผ่าน

- ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th หรือ

- ระบบ e-accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://eaccountant.dbd.go.th/e-accountant/

ซึ่งทั้งสองระบบนี้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกัน ดังนั้นผู้ทำบัญชีสามารถเลือกแจ้งชั่วโมงผ่านทางช่องทางใดก็ได้


🔹แจ้งชั่วโมง CPD ไม่ครบมีผลอย่างไร

หากผู้ทำบัญชีไม่เก็บชั่วโมง CPD ตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบตามที่กำหนด ต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ให้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไป แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 43 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page