top of page

การจดเลิกบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร?


 การจดเลิกบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร? เมื่อกิจการมีการตกลงที่จะเลิกหรือปิด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย จึงมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้  1. การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด เมื่อมีการเลิกบริษัท แต่บริษัทยังต้องอยู่เพื่อชำระบัญชี ในกรณีที่เลิกแบบล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ซึ่งการจดทะเบียนเลิกบริษัทมีขั้นตอน ดังนี้ - จัดทำหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท - ในการลงมติพิเศษต้องมีการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิในการลงคะแนน - จัดทำประกาศลงหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และจัดทำหนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าหนีของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลงมติเลิกบริษัท - ผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการลงมติเลิกบริษัท โดยสามารถยื่นได้ทั้งตัวเองและออนไลน์  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิก - แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (ลช.1) - รายการจดทะเบียนเลิกพร้อมลายมือชื่อของผู้ชำระบัญชีทุกคน (ลช.2) - สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก) - สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจผู้ชำระ บัญชีเป็นอย่างอื่น โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง - แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป  - สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้ในกรณีที่มีกรรมการถึงแก่กรรม) - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน - สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ที่ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท) 2. การจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีให้ครบถ้วน เมื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการต้องจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีต่าง ๆ ให้ครบ และมีผู้สอบบัญชีมารับรองงบการเงินด้วย โดยการทำตามขั้นตอน ดังนี้ - ผู้ทำบัญชีของบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ และมีผู้สอบบัญชีคอยตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง - นำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ไปพร้อมกับงบการเงินภายใน 150 วัน นับจากวันที่เลิกกิจการ - นำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากวันที่มีการเลิกกิจการ เช่น ค่าบริการจัดทำบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นต้น - กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องนำส่งแบบ ภ.พ.30 ต่อกรมสรรพากร เพื่อรับหนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จากกรมสรรพากร - กิจการที่ต้องนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ยื่นแบบ ภธ.40 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เลิกกิจการ 3. การแจ้งเลิกการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่เลิกกิจการ  เอกสารที่ใช้สำหรับการแจ้งเลิกการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - แบบ ภพ.09 จำนวน 4 ฉบับ - หนังสือรับรองบริษัท (เลิกกิจการ) - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน - ภพ.01, ภพ.01.1, ภพ.09 และ ภพ.20 ตัวจริง - หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเลิกกิจการ - หนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการ) - ภงด.50 ณ วันเลิกกิจการ - งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ - แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานของบริษัท - ภพ.30 และใบเสร็จย้อนหลัง - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระบัญชีทุกคน - ภงด.50 ภงด.51 และ งบการเงินย้อนหลัง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น กิจการจะได้รับหนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จากกรมสรรพากร  4. การชำระบัญชี หลังจากกิจการส่งงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้องแล้ว จึงจะทำการชำระบัญชีได้ มีขั้นตอน ดังนี้ - ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน - ผู้ชำระบัญชีเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้น ถ้ามีเงินเหลือให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือ - ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายงานการชำระบัญชี - ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี - ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี - แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (ลช.1) - รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (ลช.5) - รายงานการชำระบัญชี (ลช.3) - งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (หรือ งบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัท) - รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (ลช.6) - แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร  - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน - สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) - หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการ) ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การจดเลิกบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร?


เมื่อกิจการมีการตกลงที่จะเลิกหรือปิด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย จึงมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้


1. การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

เมื่อมีการเลิกบริษัท แต่บริษัทยังต้องอยู่เพื่อชำระบัญชี ในกรณีที่เลิกแบบล้มละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ซึ่งการจดทะเบียนเลิกบริษัทมีขั้นตอน ดังนี้


- จัดทำหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท

- ในการลงมติพิเศษต้องมีการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิในการลงคะแนน

- จัดทำประกาศลงหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง และจัดทำหนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าหนีของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลงมติเลิกบริษัท

- ผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการลงมติเลิกบริษัท โดยสามารถยื่นได้ทั้งตัวเองและออนไลน์


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิก

- แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (ลช.1)

- รายการจดทะเบียนเลิกพร้อมลายมือชื่อของผู้ชำระบัญชีทุกคน (ลช.2)

- สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้เลิก)

- สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชำระบัญชีหรือกำหนดอำนาจผู้ชำระ บัญชีเป็นอย่างอื่น โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

- แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

- สำเนาใบมรณะบัตร (ใช้ในกรณีที่มีกรรมการถึงแก่กรรม)

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน

- สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ที่ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)


2. การจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีให้ครบถ้วน

เมื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการต้องจัดทำงบการเงินและยื่นแบบภาษีต่าง ๆ ให้ครบ และมีผู้สอบบัญชีมารับรองงบการเงินด้วย โดยการทำตามขั้นตอน ดังนี้


- ผู้ทำบัญชีของบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ และมีผู้สอบบัญชีคอยตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง

- นำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ไปพร้อมกับงบการเงินภายใน 150 วัน นับจากวันที่เลิกกิจการ

- นำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากวันที่มีการเลิกกิจการ เช่น ค่าบริการจัดทำบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นต้น

- กิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องนำส่งแบบ ภ.พ.30 ต่อกรมสรรพากร เพื่อรับหนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จากกรมสรรพากร

- กิจการที่ต้องนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ยื่นแบบ ภธ.40 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เลิกกิจการ


3. การแจ้งเลิกการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่เลิกกิจการ


เอกสารที่ใช้สำหรับการแจ้งเลิกการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- แบบ ภพ.09 จำนวน 4 ฉบับ

- หนังสือรับรองบริษัท (เลิกกิจการ)

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน

- ภพ.01, ภพ.01.1, ภพ.09 และ ภพ.20 ตัวจริง

- หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเลิกกิจการ

- หนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการ)

- ภงด.50 ณ วันเลิกกิจการ

- งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ

- แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานของบริษัท

- ภพ.30 และใบเสร็จย้อนหลัง

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระบัญชีทุกคน

- ภงด.50 ภงด.51 และ งบการเงินย้อนหลัง

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น กิจการจะได้รับหนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จากกรมสรรพากร


4. การชำระบัญชี

หลังจากกิจการส่งงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้องแล้ว จึงจะทำการชำระบัญชีได้ มีขั้นตอน ดังนี้

- ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันตัวผู้ชำระบัญชีและอนุมัติงบการเงิน

- ผู้ชำระบัญชีเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้น ถ้ามีเงินเหลือให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ถือ

- ออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายงานการชำระบัญชี

- ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี

- ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำคำขอจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชี


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

- แบบคำขอจดทะเบียนเลิก (ลช.1)

- รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (ลช.5)

- รายงานการชำระบัญชี (ลช.3)

- งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท (หรือ งบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัท)

- รายละเอียดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย (ลช.6)

- แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

- สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการ)


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 31 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page