top of page

ภ.ง.ด. คืออะไร มีกี่แบบ


 ภ.ง.ด. คืออะไร มีกี่แบบ  ภ.ง.ด. คือแบบยื่นภาษีเงินได้ ที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต้องกรอกเพื่อยื่นแบบเสียภาษี แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภ.ง.ด.90 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(1)-40(8) แห่งประมวลรัษฎากรหลายประเภทหรือประเภทเดียว แต่มิใช่เงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรประเภทเดียว ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90: https://bit.ly/3ydOpor  - ภ.ง.ด.91 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรประเภทเดียว ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91: https://bit.ly/3QJpiAW  - ภ.ง.ด.94 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (6 เดือน) สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94: https://bit.ly/3OF0GYw  ทุกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีกำหนดยื่นภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภ.ง.ด.1 : แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายที่เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าจ้าง ค่านายหน้า ให้กับผู้เสียภาษีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.1 : https://bit.ly/3bmxlDG  - ภ.ง.ด.2 : แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายที่เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิต่างๆ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน เงินปันผล ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.2 : https://bit.ly/3QJ81Ic  - ภ.ง.ด.3 : แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายที่เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่านายหน้า ค่าบริการค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง และผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.3 : https://bit.ly/3ybjdFh  - ภ.ง.ด.53 : แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายที่เป็นรัฐบาล องค์กรรัฐบาล บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่านายหน้า ค่าบริการค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง และผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.53 : https://bit.ly/3NmqtU2  ทุกแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีกำหนดยื่นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการจ่ายเงิน 2. ภาษีนิติบุคคล - ภ.ง.ด.51 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) กิจการทั่วไป SMEs Start-up ใช้วิธีประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทั้งปีและคำนวณภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.51: https://bit.ly/3A91qki  - ภ.ง.ด.50 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยนำรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการมาคำนวณเสียภาษี ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.50: https://bit.ly/3A91ksW  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ภ.ง.ด. คืออะไร มีกี่แบบ


ภ.ง.ด. คือแบบยื่นภาษีเงินได้ ที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต้องกรอกเพื่อยื่นแบบเสียภาษี


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- ภ.ง.ด.90 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(1)-40(8) แห่งประมวลรัษฎากรหลายประเภทหรือประเภทเดียว แต่มิใช่เงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรประเภทเดียว

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90: https://bit.ly/3ydOpor


- ภ.ง.ด.91 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากรประเภทเดียว

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91: https://bit.ly/3QJpiAW


- ภ.ง.ด.94 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (6 เดือน) สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94: https://bit.ly/3OF0GYw


ทุกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีกำหนดยื่นภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีภาษีถัดไป


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ภ.ง.ด.1 : แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายที่เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าจ้าง ค่านายหน้า ให้กับผู้เสียภาษีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.1 : https://bit.ly/3bmxlDG


- ภ.ง.ด.2 : แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายที่เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิต่างๆ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยตั๋วเงิน เงินปันผล

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.2 : https://bit.ly/3QJ81Ic


- ภ.ง.ด.3 : แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายที่เป็นบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่านายหน้า ค่าบริการค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง และผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.3 : https://bit.ly/3ybjdFh


- ภ.ง.ด.53 : แบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้จ่ายที่เป็นรัฐบาล องค์กรรัฐบาล บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่จ่ายเงินได้ประเภท ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่านายหน้า ค่าบริการค่าจ้างทำของ ค่าโฆษณา ค่าขนส่ง และผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.53 : https://bit.ly/3NmqtU2


ทุกแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีกำหนดยื่นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการจ่ายเงิน


2. ภาษีนิติบุคคล

- ภ.ง.ด.51 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน) กิจการทั่วไป SMEs Start-up ใช้วิธีประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทั้งปีและคำนวณภาษีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.51: https://bit.ly/3A91qki


- ภ.ง.ด.50 : แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยนำรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการมาคำนวณเสียภาษี

ลิงก์ตัวอย่างแบบฟอร์มภ.ง.ด.50: https://bit.ly/3A91ksW


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 162 ครั้ง

Comentarios


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page