top of page

KPI ปัจจัยสำคัญในการประเมินงาน


 KPI ปัจจัยสำคัญในการประเมินงาน KPI (Key Performance Indicator) หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ที่เทียบจากผลการปฎิบัติงานกับเป้าหมาย หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถสะท้อนประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และประเมินความก้าวหน้าขององค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร  🔸ความหมายของ KPI K : Key หมายถึง เป้าหมายหลัก P : Performance หมายถึง ประสิทธิภาพ I : Indicator หมายถึง ตัวชี้วัด หรือดัชนีชี้วัด  🔸SMART KPI ตัวชี้วัดที่เหมาะสม S : Specific หมายถึง ความชัดเจน ความเฉพาะเจาะจง M : Measurable หมายถึง สามารถวัดผลได้ A : Attainable / Achievable หมายถึง ความสมเหตุสมผล R : Relevant / Resource หมายถึง เป็นไปในทิศทางดียวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอย่างคุ้มค่า T : Timely หมายถึง การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม หรือมีกรอบเวลาที่ชัดเจน 🔸ประโยชน์ของ KPI - ทำให้เห็นข้อบกพร่องขององค์กร เพื่อทำการแก้ไข - ทำให้การประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรว่า สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้หรือไม่ - สามารถนำผลที่ได้มาใช้วางแผนงานในองค์กร  🔸ประเภทของ KPI แบ่งเป็น - ตามหน้าที่งาน (Job KPI) คือ ตัวชี้วัดผลงานที่สะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายของการปฎิบัติงานเทียบกับผลของความคาดหวังจากองค์กรในตำแหน่งงานนั้น ๆ - KPI เชิงกลยุทธ์ (Strategic KPI) คือ ตัวชี้วัดผลงานที่สะท้อนถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์กลยุทธ์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง 🔸การสร้าง KPI - กำหนดเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (What to measure?) - กำหนดปัจจัยสู่ความสำเร็จ หรือปัจจัยวิกฤต (Key Success Factor or Critical Success Factor) ที่สัมพันธ์กับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน เป็นต้น - กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความสำเร็จ โดยดำเนินการตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณ และกำหนดสูตรในการคำนวณรวมของตัวชี้วัดแต่ละตัว - จัดลำดับและกำหนดน้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัดแต่ละตัว นำมากลั่นกรองเพื่อหาตัวชี้วัดหลัก - กระจายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ KPI Dictionary โดยลงรายละเอียดที่สำคัญของตัวชี้วัดแต่ละตัว เช่น สูตรในการคำนวณ หน่วยของตัวชี้วัด ความถี่ในการรายงานผล เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำตัวชี้วัดไปใช้ในการทำงาน  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

KPI ปัจจัยสำคัญในการประเมินงาน


KPI (Key Performance Indicator) หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ที่เทียบจากผลการปฎิบัติงานกับเป้าหมาย หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถสะท้อนประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และประเมินความก้าวหน้าขององค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร


🔸ความหมายของ KPI

K : Key หมายถึง เป้าหมายหลัก

P : Performance หมายถึง ประสิทธิภาพ

I : Indicator หมายถึง ตัวชี้วัด หรือดัชนีชี้วัด


🔸SMART KPI ตัวชี้วัดที่เหมาะสม

S : Specific หมายถึง ความชัดเจน ความเฉพาะเจาะจง

M : Measurable หมายถึง สามารถวัดผลได้

A : Attainable / Achievable หมายถึง ความสมเหตุสมผล

R : Relevant / Resource หมายถึง เป็นไปในทิศทางดียวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ และใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอย่างคุ้มค่า

T : Timely หมายถึง การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม หรือมีกรอบเวลาที่ชัดเจน


🔸ประโยชน์ของ KPI

- ทำให้เห็นข้อบกพร่องขององค์กร เพื่อทำการแก้ไข

- ทำให้การประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรว่า สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้หรือไม่

- สามารถนำผลที่ได้มาใช้วางแผนงานในองค์กร


🔸ประเภทของ KPI แบ่งเป็น

- ตามหน้าที่งาน (Job KPI) คือ ตัวชี้วัดผลงานที่สะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายของการปฎิบัติงานเทียบกับผลของความคาดหวังจากองค์กรในตำแหน่งงานนั้น ๆ

- KPI เชิงกลยุทธ์ (Strategic KPI) คือ ตัวชี้วัดผลงานที่สะท้อนถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของกลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์กลยุทธ์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง


🔸การสร้าง KPI

- กำหนดเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (What to measure?)

- กำหนดปัจจัยสู่ความสำเร็จ หรือปัจจัยวิกฤต (Key Success Factor or Critical Success Factor) ที่สัมพันธ์กับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน เป็นต้น

- กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถบ่งชี้ความสำเร็จ โดยดำเนินการตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณ และกำหนดสูตรในการคำนวณรวมของตัวชี้วัดแต่ละตัว

- จัดลำดับและกำหนดน้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัดแต่ละตัว นำมากลั่นกรองเพื่อหาตัวชี้วัดหลัก

- กระจายตัวชี้วัดสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำ KPI Dictionary โดยลงรายละเอียดที่สำคัญของตัวชี้วัดแต่ละตัว เช่น สูตรในการคำนวณ หน่วยของตัวชี้วัด ความถี่ในการรายงานผล เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำตัวชี้วัดไปใช้ในการทำงาน


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 102 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page