top of page

รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 33✨


รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 33✨ สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์คุ้มครองประกันสังคมในมาตรา 33 นำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 👉🏻ทำความรู้จักกับ ผู้ประกันตนในมาตรา 33 ผู้ประกันตนในมาตรา 33 คือ ผู้ที่เป็นลูกจ้างทำงานให้กับผู้ที่เป็นนายจ้างที่อยู่ภายในสถานประกอบการหรือพนักงานทางเอกชน 👉🏻ผู้ที่อยู่ในประกันตนมาตรา 33 จะมีการได้รับความคุ้มครองด้วยกันใน 7 กรณี ดังต่อไปนี้ 1. กรณีที่เกิดการเจ็บป่วย - กรณีที่เกิดการเจ็บป่วยแบบปกติ เมื่อได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแล้วนั้นที่สำนักงานกำหนดสิทธิหรือเครือข่ายของในสถานพยาบาลนั้นๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย - กรณีที่เกิดประสบอันตรายหรือเกิดการเจ็บป่วยที่ฉุกเฉิน หากมีการเข้ารับการรักษา ในสถานที่พยาบาลที่ไม่ใช่สถานที่พยาบาลที่ทางสำนักงานได้ทำการกำหนดไว้จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์โดยในกรณีผู้ประกันตนนั้นจะได้รับการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและสามารถทำการเบิกคืนจากทางสำนักงานประกันสังคมได้ในอัตราที่กำหนด - กรณีที่เกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในแบบวิกฤต กรณีนี้ที่ทางผู้ประกันตนนั้นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในขั้นวิกฤตสามารถที่จะทำการเข้ารับการรักษาทางแพทย์และสถานพยาบาลเอกชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ในทุกๆ แห่งโดยที่ไม่ต้องมีการสำรองค่าใช้จ่ายเพราะทางสำนักงานประกันสังคมนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษาผู้ประกันตนจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตให้แก่สถานพยาบาลที่ทำการรักษาในเวลา 72 ชั่วโมง - กรณีที่เกิดการรักษาเกี่ยวกับทันตกรรม ซึ่งทางผู้ประกันตนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่ารักษาในทางการแพทย์เท่ากันกับที่ทำการจ่ายราคาจริงตามความจำเป็นโดยมีอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี ในกรณีที่ทำการถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและทำการขุดหินปูน และทางผู้ประกันตนนั้นจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงในอัตราที่ไม่เกิน 1500 บาทภายในระยะเวลาห้าปีซึ่งนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมในกรณีที่ใส่ฟันเทียมในชนิดที่สามารถถอดได้ในบางส่วน 2. กรณีที่เกิดการคลอดบุตร ซึ่งทางผู้ประกันตนนั้นจะได้รับสิทธิและได้รับค่าคลอดบุตรโดยที่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 3. กรณีที่เกิดทุพพลภาพ เงินทดแทนในการขาดรายได้ ซึ่งเป็นในกรณีที่ทุพพลภาพอยู่ใน ระดับความสูญเสียที่ไม่มีความรุนแรงซึ่งจะได้รับเงินทดแทนในการขาดรายได้ ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ไม่อาจทำงานได้ตามปกติ มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนในการขาดรายได้ในอัตราที่30% ของค่าจ้างรายวันตามมาตราที่ 57 โดยไม่เกิน 180 เดือน ในส่วนของกรณีทุพพลภาพ ที่อยู่ในระดับความสูญเสียรุนแรงจะได้รับเงินในการทดแทนในการขาดรายได้เป็นอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันตามมาตราที่ 57 เป็นเวลาตลอดชีวิต ค่าบริการในทางการแพทย์ ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยในแบบปกติซึ่งสำหรับผู้ป่วยนอกจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่ากันกับที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและในกรณีผู้ป่วยในที่ ได้มีการเข้ารับการรักษาจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพราะเนื่องจากทางสถานพยาบาลนั้นจะเป็นผู้เบิกจากทางสำนักงานประกันสังคมโดยตรง 4. ในกรณีถ้าเกิดการเสียชีวิต จะได้รับเงินในค่าทำศพเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทและได้รับเงินสงเคราะห์ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตดังต่อไปนี้จะได้รับการจ่ายค่าสมทบตั้งแต่ 36 เดือนเป็นต้นไปแต่ไม่ถึง 120 เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยทั้งหมดสี่เดือนและมีการจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยทั้งหมด 12 เดือน 5. กรณีเกิดการสงเคราะห์บุตร ซึ่งทางผู้ประกันตนนั้นจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแบบเหมาจ่ายโดยได้รับเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคนและสำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกินจำนวนสามคน 6. กรณีเกิดการชราภาพ ซึ่งทางผู้ประกันตนนั้นจะได้รับเงินบำนาญในการชราภาพ โดยมีสองกรณีคือกรณีที่จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนหรือ 15 ปีจะได้รับเงินบำนาญชราภาพในอัตราที่ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ยจำนวน 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนที่ความเป็นผู้ประกันตนนั้นจะสิ้นสุดลงส่วนในกรณีที่สองคือกรณีที่จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือนหรือ 15 ปีขึ้นไปจะมีการปรับให้เพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพตามในข้อที่หนึ่งขึ้นอีก 1.5% ต่อระยะเวลาในการ จ่ายเงินสมทบที่ครบทุก 12 เดือน 7. กรณีที่เกิดการว่างงาน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสามกรณีดังนี้ - กรณีที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานเป็นอัตรา 50% ของค่าจ้างและครั้งละไม่เกิน 180 วัน - ในกรณีที่ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการสร้างไว้อย่างแน่นอนโดยจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานเป็นอัตราที่ 30% ของค่าจ้างโดยครั้งละไม่เกิน 90 วัน - ในกรณีว่างานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานเป็นอัตรา 50% ของค่าจ้างโดยครั้งละไม่เกิน 180 วัน เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านเป็นอย่างมากและพบกันได้ใหม่ในแบบความต่อไปนะคะ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ์ สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา 33✨


สำหรับในบทความนี้ขอนำเสนอเกร็ดความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์คุ้มครองประกันสังคมในมาตรา 33 นำมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย


👉🏻ทำความรู้จักกับ ผู้ประกันตนในมาตรา 33

ผู้ประกันตนในมาตรา 33 คือ ผู้ที่เป็นลูกจ้างทำงานให้กับผู้ที่เป็นนายจ้างที่อยู่ภายในสถานประกอบการหรือพนักงานทางเอกชน


👉🏻ผู้ที่อยู่ในประกันตนมาตรา 33 จะมีการได้รับความคุ้มครองด้วยกันใน 7 กรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่เกิดการเจ็บป่วย

- กรณีที่เกิดการเจ็บป่วยแบบปกติ เมื่อได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแล้วนั้นที่สำนักงานกำหนดสิทธิหรือเครือข่ายของในสถานพยาบาลนั้นๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย


- กรณีที่เกิดประสบอันตรายหรือเกิดการเจ็บป่วยที่ฉุกเฉิน หากมีการเข้ารับการรักษา ในสถานที่พยาบาลที่ไม่ใช่สถานที่พยาบาลที่ทางสำนักงานได้ทำการกำหนดไว้จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์โดยในกรณีผู้ประกันตนนั้นจะได้รับการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและสามารถทำการเบิกคืนจากทางสำนักงานประกันสังคมได้ในอัตราที่กำหนด


- กรณีที่เกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในแบบวิกฤต กรณีนี้ที่ทางผู้ประกันตนนั้นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในขั้นวิกฤตสามารถที่จะทำการเข้ารับการรักษาทางแพทย์และสถานพยาบาลเอกชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ในทุกๆ แห่งโดยที่ไม่ต้องมีการสำรองค่าใช้จ่ายเพราะทางสำนักงานประกันสังคมนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษาผู้ประกันตนจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤตให้แก่สถานพยาบาลที่ทำการรักษาในเวลา 72 ชั่วโมง


- กรณีที่เกิดการรักษาเกี่ยวกับทันตกรรม ซึ่งทางผู้ประกันตนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่ารักษาในทางการแพทย์เท่ากันกับที่ทำการจ่ายราคาจริงตามความจำเป็นโดยมีอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี ในกรณีที่ทำการถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและทำการขุดหินปูน และทางผู้ประกันตนนั้นจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่ากับจำนวนที่จ่ายจริงในอัตราที่ไม่เกิน 1500 บาทภายในระยะเวลาห้าปีซึ่งนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมในกรณีที่ใส่ฟันเทียมในชนิดที่สามารถถอดได้ในบางส่วน


2. กรณีที่เกิดการคลอดบุตร

ซึ่งทางผู้ประกันตนนั้นจะได้รับสิทธิและได้รับค่าคลอดบุตรโดยที่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


3. กรณีที่เกิดทุพพลภาพ

เงินทดแทนในการขาดรายได้ ซึ่งเป็นในกรณีที่ทุพพลภาพอยู่ใน ระดับความสูญเสียที่ไม่มีความรุนแรงซึ่งจะได้รับเงินทดแทนในการขาดรายได้ ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ไม่อาจทำงานได้ตามปกติ มีสิทธิ์ได้รับเงินในการทดแทนในการขาดรายได้ในอัตราที่30% ของค่าจ้างรายวันตามมาตราที่ 57 โดยไม่เกิน 180 เดือน


ในส่วนของกรณีทุพพลภาพ ที่อยู่ในระดับความสูญเสียรุนแรงจะได้รับเงินในการทดแทนในการขาดรายได้เป็นอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันตามมาตราที่ 57 เป็นเวลาตลอดชีวิต


ค่าบริการในทางการแพทย์ ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยในแบบปกติซึ่งสำหรับผู้ป่วยนอกจะได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่ากันกับที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและในกรณีผู้ป่วยในที่ ได้มีการเข้ารับการรักษาจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพราะเนื่องจากทางสถานพยาบาลนั้นจะเป็นผู้เบิกจากทางสำนักงานประกันสังคมโดยตรง


4. ในกรณีถ้าเกิดการเสียชีวิต

จะได้รับเงินในค่าทำศพเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาทและได้รับเงินสงเคราะห์ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตดังต่อไปนี้จะได้รับการจ่ายค่าสมทบตั้งแต่ 36 เดือนเป็นต้นไปแต่ไม่ถึง 120 เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยทั้งหมดสี่เดือนและมีการจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยทั้งหมด 12 เดือน


5. กรณีเกิดการสงเคราะห์บุตร

ซึ่งทางผู้ประกันตนนั้นจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแบบเหมาจ่ายโดยได้รับเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคนและสำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกินจำนวนสามคน


6. กรณีเกิดการชราภาพ

ซึ่งทางผู้ประกันตนนั้นจะได้รับเงินบำนาญในการชราภาพ โดยมีสองกรณีคือกรณีที่จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือนหรือ 15 ปีจะได้รับเงินบำนาญชราภาพในอัตราที่ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ยจำนวน 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนที่ความเป็นผู้ประกันตนนั้นจะสิ้นสุดลงส่วนในกรณีที่สองคือกรณีที่จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือนหรือ 15 ปีขึ้นไปจะมีการปรับให้เพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพตามในข้อที่หนึ่งขึ้นอีก 1.5% ต่อระยะเวลาในการ จ่ายเงินสมทบที่ครบทุก 12 เดือน


7. กรณีที่เกิดการว่างงาน

ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสามกรณีดังนี้

- กรณีที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานเป็นอัตรา 50% ของค่าจ้างและครั้งละไม่เกิน 180 วัน


- ในกรณีที่ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการสร้างไว้อย่างแน่นอนโดยจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานเป็นอัตราที่ 30% ของค่าจ้างโดยครั้งละไม่เกิน 90 วัน


- ในกรณีว่างานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานเป็นอัตรา 50% ของค่าจ้างโดยครั้งละไม่เกิน 180 วัน


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หวังว่าในบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่านเป็นอย่างมากและพบกันได้ใหม่ในแบบความต่อไปนะคะ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 4 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page