top of page

📣ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (บวกกลับ) ทางภาษี


 📣ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (บวกกลับ) ทางภาษี เนื่องจากการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีของกิจการ ต้องนำรายจ่ายที่กรมสรรพากรไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีมาปรับปรุงกำไรสุทธิทางภาษี หรือก็คือ ค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น แต่รายการดังกล่าวในทางภาษีไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้ในมาตรา 65 ตรี กำหนดให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม รายการที่ถือว่า เป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษี 1. รายจ่ายส่วนตัว คือ รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายซื้อของส่วนตัวของพนักงาน หรือผู้บริหาร หรือรายจ่ายที่อยู่นอกระเบียบของบริษัท  2. ค่าบริการส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกฏกระทรวงฉบับที่ 143 โดยมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ลักษณะของค่าบริการ - ค่าบริการที่จำเป็นตามวัฒนธรรมธุรกิจทั่วไป โดยที่บุคคลที่ได้รับบริการไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท ยกเว้นลูกจ้างผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเข้ารับบริการด้วย - ค่าใช้จ่ายในการบริการเพื่อประโยชน์แก่องค์กร เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น - ค่าสิ่งของที่ซื้อให้กับผู้ที่ได้รับการบริการที่ไม่เกิน 2000 บาทต่อครั้ง จำนวนเงิน จำนวนเงินของค่าบริการที่นำมาหักเป็นรายจ่ายรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้ ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย ซึ่งรายจ่ายที่นำมาหักได้จะมีจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หลักฐานและการอนุมัติ ค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติ หรือสั่งจ่ายค่ารับรอง จะต้องมีหลักฐานของผู้รับเงินที่จ่ายเป็นค่าบริการ ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับเงินไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับตามประมวลรัษฎากร 3. เบี้ยปรับ เงินเพิ่มทางภาษีอากร ค่าปรับอาญา เบี้ยปรับ คือ มาตรการการลงโทษทางแพ่งกับเจ้าของธุรกิจที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากร เงินเพิ่ม คือ มาตรการการลงโทษทางแพ่งกับเจ้าของธุรกิจที่ไม่ชำระภาษี หรือส่งภาษีไม่ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด 4. รายจ่ายที่ไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับได้ - รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์สำนักงาน - ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้ รายจ่ายต้องห้ามดังกล่าว บริษัทต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับจากกำไรสุทธิทางบัญชี เพื่อคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีต่อไป ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (บวกกลับ) ทางภาษี


เนื่องจากการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีของกิจการ ต้องนำรายจ่ายที่กรมสรรพากรไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีมาปรับปรุงกำไรสุทธิทางภาษี หรือก็คือ ค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษี ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น แต่รายการดังกล่าวในทางภาษีไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้ในมาตรา 65 ตรี กำหนดให้เป็นรายจ่ายต้องห้าม


รายการที่ถือว่า เป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับทางภาษี

1. รายจ่ายส่วนตัว คือ รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายซื้อของส่วนตัวของพนักงาน หรือผู้บริหาร หรือรายจ่ายที่อยู่นอกระเบียบของบริษัท


2. ค่าบริการส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยกฏกระทรวงฉบับที่ 143 โดยมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้


ลักษณะของค่าบริการ

- ค่าบริการที่จำเป็นตามวัฒนธรรมธุรกิจทั่วไป โดยที่บุคคลที่ได้รับบริการไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท ยกเว้นลูกจ้างผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเข้ารับบริการด้วย

- ค่าใช้จ่ายในการบริการเพื่อประโยชน์แก่องค์กร เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น

- ค่าสิ่งของที่ซื้อให้กับผู้ที่ได้รับการบริการที่ไม่เกิน 2000 บาทต่อครั้ง


จำนวนเงิน

จำนวนเงินของค่าบริการที่นำมาหักเป็นรายจ่ายรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้ ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย ซึ่งรายจ่ายที่นำมาหักได้จะมีจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท


หลักฐานและการอนุมัติ

ค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติ หรือสั่งจ่ายค่ารับรอง จะต้องมีหลักฐานของผู้รับเงินที่จ่ายเป็นค่าบริการ ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับเงินไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับตามประมวลรัษฎากร


3. เบี้ยปรับ เงินเพิ่มทางภาษีอากร ค่าปรับอาญา

เบี้ยปรับ คือ มาตรการการลงโทษทางแพ่งกับเจ้าของธุรกิจที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากร


เงินเพิ่ม คือ มาตรการการลงโทษทางแพ่งกับเจ้าของธุรกิจที่ไม่ชำระภาษี หรือส่งภาษีไม่ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด


4. รายจ่ายที่ไม่สามารถพิสูจน์ผู้รับได้

- รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

- ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน


ทั้งนี้ รายจ่ายต้องห้ามดังกล่าว บริษัทต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับจากกำไรสุทธิทางบัญชี เพื่อคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีต่อไป


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>> https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 120 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page