top of page

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนต้องทำยังไง❓


ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนต้องทำยังไง❓ สืบเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคม สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม -พฤษภาคม) โดยมาตรการดังกล่าวประกาศเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมาและสําหรับนายจ้างที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอบเดือนมีนาคมในอัตราเดิมไปนั้น สามารถทำเรื่องขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายเกินไปจากกองทุนประกันสังคมได้ 📍เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับยื่นขอรับเงินคืน จากกองทุนประกันสังคม 1. หนังสือคำขอรับคืนเงิน (นายจ้างเป็นผู้ยื่น) หรือ สปส.1-23/1 จํานวน 1 ฉบับ 2. สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉนับ 3. หนังสือแนบรายชื่อลูกจ้างที่ขอเงินคืน พร้อมจำนวนเงินที่ขอคืนของแต่ละคน (ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืนแทนลูกจ้าง) จำนวน 1 ฉบับ 4. หนังสือมอบอำนาจ จํานวน 1 ฉบับ 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้นายจ้าง และผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 6. หลักฐานที่เกี่ยวกับการขอรับเงินคืน เช่น หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง หนังสือลาออกของผู้ประกันตน เป็นต้น (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จำนวน 1 ชุด 📍ขั้นตอนการยื่นขอรับคืนเงินจากกองทุนประกันสังคม 1. นายจ้างกรอกหนังสือขอรับคืนเงิน (สปส.1-23/1) 2. นายจ้างคิดต่อยื่นแบบค่าขอรับเงินคืน สปส.1-23/1 ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ได้ (การส่งเอกสารทางไปรษณีย์อาจมีการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเดิม ซึ่งอาจจะทำให้กระบวนการรับเงินคืนล่าช้ากว่าการเดินทางไปติดต่อที่สํานักงานประกันสังคมพื้นที่) 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และทำการบันทึกเข้าระบบคืนเงิน (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 15 นาที) 4. เจ้าหน้าที่พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับเงินคืน (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 60 นาที) 5. เจ้าหน้าที่เสนอแบบคำขอรับเงินคืน แก่ผู้มีอำนาจเพื่อลงนามอนุมัติและรับเงินคืน หรือ ไม่เสนออนุมัติ พร้อมบันทึกผลพิจารณาในระบบคืนเงิน (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 25 นาที) 📍เรื่องต้องระวัง - กรณีเอกสารไม่ครบ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คุณเป็นหนังสือรับคืนเงินหรือเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน และไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้ในทันที คุณจะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาแก้ไขเอกสารร่วมกันและหากคุณยืนหรือทำการแก้ไขเอกสารล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะทำการคืนเอกสารและประกอบการพิจารณา นั่นหมายความว่า คุณอาจจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับคืนเงินใหม่ตั้งแต่ต้น - กรณีที่ไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่สำนักงานประกันสังคม ในกรณีที่นายจ้างไม่ได้เดินทางมายื่นเอกสารขอรับคืนเงินด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ฝากผู้อื่นส่ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่า เอกสารที่ยืนมาไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง คุณจะต้องทำการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่สำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคม - เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและพิจารณาคำขอรับคืนเงิน เมื่อเอกสารครบและถูกต้องเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาค่าขอรับคืนเงิน และไม่นับระยะเวลาดำเนินการจนกว่านายจ้างหรือผู้ยื่นคำขอรับเงินคืนได้ทำการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องและครบถ้วน 📍ขั้นตอนการขอเงินสมทบประกันสังคมคืนเป็นอย่างไร หากรู้ตัวว่ายื่นประกันสังคมเกินแล้ว ต้องแจ้งความจำนงขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ส่งเงินสมทบเกิน โดยสามารถขอรับเงินคืนได้ 2 วิธี ได้แก่ - นายจ้าง ยื่นขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐานและเหตุผลการขอรับเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคม - ลูกจ้าง หากได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 📍เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง กรณีที่นายจ้างยื่นขอรับคืนเงินให้แก่ลูกจ้าง ต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้ - นายจ้างกรอกแบบคำขอรับคืนเงิน สปส.1-23/1 - สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง - แนบรายชื่อลูกจ้างที่ขอคืน พร้อมจำนวนเงินที่ขอคืนแต่ละคน - หนังสือมอบอำนาจกระทำแทน - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยราชการออกให้ ของนายจ้างและผู้รับอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง - เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับคืนเงิน เช่น หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง, หนังสือลาออกของผู้ประกันตน เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) แต่หากเป็นลูกจ้างที่ได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ได้เลย 📍ใช้เวลานานไหม กว่าจะได้รับอนุมัติคืนเงิน ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารเพื่ออนุมัติเงินคืนประกันสังคม มีทั้งหมด 3 ขั้น ซึ่งแต่ละขั้นใช้เวลารวมไม่ถึง 2 ชั่วโมงค่ะ - การตรวจสอบเอกสาร นายจ้างยื่นแบบคำขอรับเงินคืน (สปส.1-23/1) และเจ้าหน้าที่รับแบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบคืนเงิน (ระยะเวลา 15 นาที) - การพิจารณา เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอรับเงินคืน (ระยะเวลา 60 นาที) - การลงนาม เจ้าหน้าที่เสนอแบบคำขอรับเงินคืน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและรับเงิน หรือเสนอไม่อนุมัติ พร้อมบันทึกผลการพิจารณาในระบบคืนเงิน (ระยะเวลา 25 นาที) 📍ช่องทางการรับเงินเป็นอย่างไร ช่องทางการขอรับคืนเงินจากกองทุนประกันสังคม จากกรณีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเกิน หรือมากกว่าที่ กฎหมายกำหนด มีทั้งหมด 4 ช่องทาง ประกอบไปด้วย 1. รับเงินสด/รับเช็คเงินสด ๐ นายจ้างขอรับเงินคืนด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินคืน ๐ ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน ต้องทำหนังสือและน่าบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบ อำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการรับเงินด้วย 2. รับเช็คผ่านทางไปรษณีย์ สำนักงานประกันสังคมจะจัดส่งเช็คภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีคำสั่งอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืน 3. รับเงินผ่านธนาคาร นายจ้างหรือผู้มีอำนาจจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยสามารถเลือกรับโอนเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สำนักงานประกันสังคมจะทำการแจ้งธนาคารให้โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่มีค่าสั่งอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืน หมายเหตุ - จะต้องติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจะต้องยื่นขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเกิน และหากนายจ้างไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี กฎหมายกำหนดให้เงินที่จ่ายเกินมานั้นตกเป็นของกองทุนประกันสังคม ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม - เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค่าขอรับคืนเงิน จะต้องรับรองสำเนารับรองความถูกต้องทุกฉบับ และต้องแสดงเอกสารต้นฉบับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย - ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับจดหมายแจ้งให้รับเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคม ลูกจ้างสามารถดำเนินการขอรับเงินคืนด้วยตัวเองได้ ผ่านการกรอกเอกสารแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืน พร้อมลงชื่อ และน่าไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ 📍ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบว่าส่งเงินสมทบเกินหรือไม่ ได้โดยวิธีดังนี้ 1.สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่นำส่งเกินจำนวน 2.สอบถามจากสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ 3.สอบถามสำนักเงินสมทบ โทร. 02-956-2264-7 📍การนำส่งเอกสาร มี 2 ช่องทางดังนี้ 1.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานประกันสังคมภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า "ขอคืนเงินสมทบ" หรือ 2.ส่งเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยวงเล็บมุมซองเอกสารว่า "ขอคืนเงินสมทบ" ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนต้องทำยังไง❓


สืบเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคม สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม -พฤษภาคม)


โดยมาตรการดังกล่าวประกาศเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมาและสําหรับนายจ้างที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรอบเดือนมีนาคมในอัตราเดิมไปนั้น สามารถทำเรื่องขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายเกินไปจากกองทุนประกันสังคมได้


📍เอกสารที่ต้องใช้ สำหรับยื่นขอรับเงินคืน จากกองทุนประกันสังคม

1. หนังสือคำขอรับคืนเงิน (นายจ้างเป็นผู้ยื่น) หรือ สปส.1-23/1 จํานวน 1 ฉบับ

2. สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉนับ

3. หนังสือแนบรายชื่อลูกจ้างที่ขอเงินคืน พร้อมจำนวนเงินที่ขอคืนของแต่ละคน (ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ยื่นขอรับเงินคืนแทนลูกจ้าง) จำนวน 1 ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจ จํานวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้นายจ้าง และผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ

6. หลักฐานที่เกี่ยวกับการขอรับเงินคืน เช่น หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง หนังสือลาออกของผู้ประกันตน เป็นต้น (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) จำนวน 1 ชุด


📍ขั้นตอนการยื่นขอรับคืนเงินจากกองทุนประกันสังคม

1. นายจ้างกรอกหนังสือขอรับคืนเงิน (สปส.1-23/1)

2. นายจ้างคิดต่อยื่นแบบค่าขอรับเงินคืน สปส.1-23/1 ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก็ได้ (การส่งเอกสารทางไปรษณีย์อาจมีการดำเนินการล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเดิม ซึ่งอาจจะทำให้กระบวนการรับเงินคืนล่าช้ากว่าการเดินทางไปติดต่อที่สํานักงานประกันสังคมพื้นที่)

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และทำการบันทึกเข้าระบบคืนเงิน (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 15 นาที)

4. เจ้าหน้าที่พิจารณา และตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับเงินคืน (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 60 นาที)

5. เจ้าหน้าที่เสนอแบบคำขอรับเงินคืน แก่ผู้มีอำนาจเพื่อลงนามอนุมัติและรับเงินคืน หรือ ไม่เสนออนุมัติ พร้อมบันทึกผลพิจารณาในระบบคืนเงิน (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 25 นาที)


📍เรื่องต้องระวัง

- กรณีเอกสารไม่ครบ ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คุณเป็นหนังสือรับคืนเงินหรือเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน และไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้ในทันที คุณจะต้องลงนามในแบบรับเรื่องและตรวจสอบเอกสารร่วมกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลาแก้ไขเอกสารร่วมกันและหากคุณยืนหรือทำการแก้ไขเอกสารล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะทำการคืนเอกสารและประกอบการพิจารณา นั่นหมายความว่า คุณอาจจะต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับคืนเงินใหม่ตั้งแต่ต้น


- กรณีที่ไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่สำนักงานประกันสังคม

ในกรณีที่นายจ้างไม่ได้เดินทางมายื่นเอกสารขอรับคืนเงินด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ ฝากผู้อื่นส่ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่า เอกสารที่ยืนมาไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง คุณจะต้องทำการส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แก่สำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคม


- เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและพิจารณาคำขอรับคืนเงิน เมื่อเอกสารครบและถูกต้องเท่านั้น

เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาค่าขอรับคืนเงิน และไม่นับระยะเวลาดำเนินการจนกว่านายจ้างหรือผู้ยื่นคำขอรับเงินคืนได้ทำการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องและครบถ้วน


📍ขั้นตอนการขอเงินสมทบประกันสังคมคืนเป็นอย่างไร

หากรู้ตัวว่ายื่นประกันสังคมเกินแล้ว ต้องแจ้งความจำนงขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ส่งเงินสมทบเกิน โดยสามารถขอรับเงินคืนได้ 2 วิธี ได้แก่

- นายจ้าง ยื่นขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐานและเหตุผลการขอรับเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคม

- ลูกจ้าง หากได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้


📍เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

กรณีที่นายจ้างยื่นขอรับคืนเงินให้แก่ลูกจ้าง ต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- นายจ้างกรอกแบบคำขอรับคืนเงิน สปส.1-23/1

- สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- แนบรายชื่อลูกจ้างที่ขอคืน พร้อมจำนวนเงินที่ขอคืนแต่ละคน

- หนังสือมอบอำนาจกระทำแทน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยราชการออกให้ ของนายจ้างและผู้รับอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับคืนเงิน เช่น หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง, หนังสือลาออกของผู้ประกันตน เป็นต้น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

แต่หากเป็นลูกจ้างที่ได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ได้เลย


📍ใช้เวลานานไหม กว่าจะได้รับอนุมัติคืนเงิน

ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารเพื่ออนุมัติเงินคืนประกันสังคม มีทั้งหมด 3 ขั้น ซึ่งแต่ละขั้นใช้เวลารวมไม่ถึง 2 ชั่วโมงค่ะ

- การตรวจสอบเอกสาร นายจ้างยื่นแบบคำขอรับเงินคืน (สปส.1-23/1) และเจ้าหน้าที่รับแบบตรวจสอบเอกสารและบันทึกเข้าระบบคืนเงิน (ระยะเวลา 15 นาที)

- การพิจารณา เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอรับเงินคืน (ระยะเวลา 60 นาที)

- การลงนาม เจ้าหน้าที่เสนอแบบคำขอรับเงินคืน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและรับเงิน หรือเสนอไม่อนุมัติ พร้อมบันทึกผลการพิจารณาในระบบคืนเงิน (ระยะเวลา 25 นาที)


📍ช่องทางการรับเงินเป็นอย่างไร

ช่องทางการขอรับคืนเงินจากกองทุนประกันสังคม จากกรณีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเกิน หรือมากกว่าที่

กฎหมายกำหนด มีทั้งหมด 4 ช่องทาง ประกอบไปด้วย

1. รับเงินสด/รับเช็คเงินสด

๐ นายจ้างขอรับเงินคืนด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินคืน

๐ ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน ต้องทำหนังสือและน่าบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มอบ

อำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการรับเงินด้วย


2. รับเช็คผ่านทางไปรษณีย์

สำนักงานประกันสังคมจะจัดส่งเช็คภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีคำสั่งอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืน


3. รับเงินผ่านธนาคาร

นายจ้างหรือผู้มีอำนาจจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยสามารถเลือกรับโอนเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


4. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

สำนักงานประกันสังคมจะทำการแจ้งธนาคารให้โอนเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่มีค่าสั่งอนุมัติสั่งจ่ายเงินคืน


หมายเหตุ

- จะต้องติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นายจ้างจะต้องยื่นขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเกิน และหากนายจ้างไม่ติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี กฎหมายกำหนดให้เงินที่จ่ายเกินมานั้นตกเป็นของกองทุนประกันสังคม ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม

- เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค่าขอรับคืนเงิน จะต้องรับรองสำเนารับรองความถูกต้องทุกฉบับ และต้องแสดงเอกสารต้นฉบับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย

- ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับจดหมายแจ้งให้รับเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคม ลูกจ้างสามารถดำเนินการขอรับเงินคืนด้วยตัวเองได้ ผ่านการกรอกเอกสารแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืน พร้อมลงชื่อ และน่าไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้


📍ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบว่าส่งเงินสมทบเกินหรือไม่ ได้โดยวิธีดังนี้

1.สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่นำส่งเกินจำนวน

2.สอบถามจากสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

3.สอบถามสำนักเงินสมทบ โทร. 02-956-2264-7


📍การนำส่งเอกสาร มี 2 ช่องทางดังนี้

1.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงสำนักงานประกันสังคมภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองเอกสารว่า "ขอคืนเงินสมทบ" หรือ

2.ส่งเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยวงเล็บมุมซองเอกสารว่า "ขอคืนเงินสมทบ"


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>>https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 20 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page