top of page

ใบลดหนี้ คืออะไร ออกเมื่อไร ยื่นภาษี บันทึกบัญชีอย่างไร❓


ใบลดหนี้ คืออะไร ออกเมื่อไร ยื่นภาษี บันทึกบัญชีอย่างไร❓ 📌ใบลดหนี้ คืออะไร ใบลดหนี้ (Credit note) เป็นเอกสารทั่วไปที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า หรือให้บริการ ใบลดหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทำเอกสารออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า และเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบสินค้าชำรุด การแตกหัก สินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ซื้อต้องการส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขาย ผู้ขายจึงมีหน้าที่ในการลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ โดยเอกสารที่ออกให้จะถูกเรียกว่าใบลดหนี้นั่นเอง 📌สาระสำคัญที่ต้องมีในใบลดหนี้ 1.คำว่า“ใบลดหนี้” 2.ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ 3.ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ 4.วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้ 5.เล่มที่/เลขที่ของใบกำกับภาษีเดิม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ต้องคืนสำหรับส่วนต่างนั้น 6.คำอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้ 7.ข้อความอื่นๆที่อธิบดีกำหนด 📌สาเหตุในการออกใบลดหนี้ การออกใบลดหนี้ ทำให้ภาษีขายลดลง แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะออกใบลดหนี้ได้ การออกใบลดหนี้ที่กรมสรรพากรอนุญาตจะต้องเกิดจากสาเหตุดังนี้ (ก) มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจาก - สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน - สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน - คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริงหรือ - เนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (ข) มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจาก - ให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน - บริการขาดจำนวน - คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือ - เนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (ค) ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจาก - สินค้าชำรุดบกพร่อง - ไม่ตรงตามตัวอย่าง - ไม่ตรงตามคำพรรณนา หรือ - เนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (ง) ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อผูกพันในกฎหมาย (จ) ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อตกลงทางการค้า (ฉ) มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน (ช) มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนและผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทำภายในเวลาอันสมควร (ซ) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจาก - การให้บริการบกพร่องหรือ - ให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน (ฌ) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไม่มีการให้บริการตามสัญญา 📌ใบลดหนี้ที่ถูกต้องตามกรมสรรพากร สรรพากรได้กำหนดรายละเอียดที่ต้องมีในใบลดหนี้ไว้ โดยใบลดหนี้ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ - คำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด - ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย - ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ - วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้ - หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม(ถ้ามี) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวมูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น - คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้ 📌ใบลดหนี้ ต้องออกเมื่อใด? ยื่นภาษีอย่างไร? ฝั่งผู้ขายต้องออกใบลดหนี้ และนำไปยื่นภาษีภายในระยะเวลาดังนี้ - ผู้ขายต้องออกใบลดหนี้ และนำยอดVAT ในใบลดหนี้ไปหักยอดภาษีขาย ในเดือนที่เกิดเหตุการณ์อันเป็นสาเหตุให้ออกใบลดหนี้ - แต่หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถออกใบลดหนี้ในเดือนนั้นได้ ก็ให้ออกใบลดหนี้และลดภาษีขาย ในเดือนถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น - สามารถออกใบลดหนี้ 1 ฉบับ โดยอ้างถึงใบกำกับภาษีเดิมมากกว่า 1 ฉบับได้ ฝั่งผู้ซื้อต้องออกใบลดหนี้ และนำไปยื่นภาษีภายในระยะเวลาดังนี้ - ผู้ซื้อต้องใช้ใบลดหนี้ภายใน “เดือนที่ได้รับ” เท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้ - กล่าวคือ ผู้ซื้อจะต้องนำยอด VAT ในใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อของตนใน “เดือนที่ได้รับ” ใบลดหนี้เท่านั้น 📌ใบลดหนี้ใช้ได้กี่เดือน? ใบลดหนี้ใช้ข้ามเดือนได้หรือไม่? ผู้ซื้อสามารถนำใบลดหนี้มาใช้ลดภาษีซื้อได้เพียงแค่ภายในเดือนที่ได้รับใบลดหนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ใบลดหนี้ข้ามเดือนได้   ระวัง! ไม่เหมือนกับภาษีซื้อจากใบกำกับภาษีปกติ ที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากเดือนที่ระบุในใบกำกับภาษี 📌ใบลดหนี้ บันทึกบัญชีอย่างไร? ฝั่งผู้ขายบันทึกบัญชีใบลดหนี้ ดังนี้ การบันทึกบัญชีตั้งหนี้ Dr. ลูกหนี้การค้า Cr. รายได้ Cr. ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด การบันทึกบัญชีลดหนี้ Dr. รายได้ Dr. ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด Cr. ลูกหนี้การค้า   ฝั่งผู้ซื้อบันทึกบัญชีใบลดหนี้ ดังนี้ การบันทึกบัญชีตั้งหนี้ Dr. ซื้อหรือสินค้าคงเหลือ / ค่าใช้จ่าย Dr. ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด Cr. เจ้าหนี้การค้า การบันทึกบัญชีลดหนี้ Dr. เจ้าหนี้การค้า Cr. ซื้อหรือสินค้าคงเหลือ / ค่าใช้จ่าย Cr. ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด 📌ใบลดหนี้หาย...ต้องทำอย่างไร? การออกใบแทนใบลดหนี้ หากใบลดหนี้ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ซื้อสามารถร้องขอให้ผู้ขายออกใบแทนใบลดหนี้ให้ได้ โดยผู้ขายสามารถออกใบแทนใบลดหนี้ได้โดยถ่ายสำเนาใบลดหนี้ และบันทึกรายการดังนี้ ลงในภาพถ่ายหรือด้านหลังของภาพถ่าย และด้านหลังสำเนาใบลดหนี้ ให้บันทึกรายการ - ใบแทนออกให้ครั้งที่ - วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน - คำอธิบายย่อ ๆ สาเหตุการออกใบแทน - ลงลายชื่อของผู้ออกใบแทน และผู้ขายต้องบันทึกรายการการออกใบแทนในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน  ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ใบลดหนี้ คืออะไร ออกเมื่อไร ยื่นภาษี บันทึกบัญชีอย่างไร❓


📌ใบลดหนี้ คืออะไร

ใบลดหนี้ (Credit note) เป็นเอกสารทั่วไปที่ใช้ในการซื้อขายสินค้า หรือให้บริการ ใบลดหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทำเอกสารออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า และเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบสินค้าชำรุด การแตกหัก สินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ซื้อต้องการส่งสินค้าคืนแก่ผู้ขาย ผู้ขายจึงมีหน้าที่ในการลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ โดยเอกสารที่ออกให้จะถูกเรียกว่าใบลดหนี้นั่นเอง


📌สาระสำคัญที่ต้องมีในใบลดหนี้

1.คำว่า“ใบลดหนี้”

2.ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้

3.ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

4.วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้

5.เล่มที่/เลขที่ของใบกำกับภาษีเดิม(ถ้ามี) มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ต้องคืนสำหรับส่วนต่างนั้น

6.คำอธิบายสั้นๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้

7.ข้อความอื่นๆที่อธิบดีกำหนด


📌สาเหตุในการออกใบลดหนี้

การออกใบลดหนี้ ทำให้ภาษีขายลดลง แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะออกใบลดหนี้ได้ การออกใบลดหนี้ที่กรมสรรพากรอนุญาตจะต้องเกิดจากสาเหตุดังนี้

(ก) มีการลดราคาสินค้าที่ขายเนื่องจาก

- สินค้าผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน

- สินค้าชำรุดเสียหาย หรือขาดจำนวน

- คำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริงหรือ

- เนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


(ข) มีการลดราคาค่าบริการเนื่องจาก

- ให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน

- บริการขาดจำนวน

- คำนวณราคาค่าบริการผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง หรือ

- เนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


(ค) ได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนมาเนื่องจาก

- สินค้าชำรุดบกพร่อง

- ไม่ตรงตามตัวอย่าง

- ไม่ตรงตามคำพรรณนา หรือ

- เนื่องจากเหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


(ง) ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือเงินอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อผูกพันในกฎหมาย


(จ) ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้มีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเงินประกัน เงินมัดจำ เงินจอง หรือเงินอื่นที่เรียกเก็บในลักษณะทำนองเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามข้อตกลงทางการค้า


(ฉ) มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วยกัน


(ช) มีการคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนสินค้าตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการจดทะเบียนและผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้ เฉพาะที่กระทำภายในเวลาอันสมควร


(ซ) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจาก

- การให้บริการบกพร่องหรือ

- ให้บริการผิดข้อกำหนดที่ตกลงกัน


(ฌ) มีการบอกเลิกสัญญาบริการเนื่องจากไม่มีการให้บริการตามสัญญา


📌ใบลดหนี้ที่ถูกต้องตามกรมสรรพากร

สรรพากรได้กำหนดรายละเอียดที่ต้องมีในใบลดหนี้ไว้ โดยใบลดหนี้ต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

- คำว่า “ใบลดหนี้” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด

- ชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบลดหนี้ และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบลดหนี้ในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ให้ระบุชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย

- ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

- วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้

- หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิมรวมทั้งหมายเลขลำดับของเล่ม(ถ้ามี) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าวมูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น

- คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบลดหนี้


📌ใบลดหนี้ ต้องออกเมื่อใด? ยื่นภาษีอย่างไร?

ฝั่งผู้ขายต้องออกใบลดหนี้ และนำไปยื่นภาษีภายในระยะเวลาดังนี้

- ผู้ขายต้องออกใบลดหนี้ และนำยอดVAT ในใบลดหนี้ไปหักยอดภาษีขาย ในเดือนที่เกิดเหตุการณ์อันเป็นสาเหตุให้ออกใบลดหนี้

- แต่หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถออกใบลดหนี้ในเดือนนั้นได้ ก็ให้ออกใบลดหนี้และลดภาษีขาย ในเดือนถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

- สามารถออกใบลดหนี้ 1 ฉบับ โดยอ้างถึงใบกำกับภาษีเดิมมากกว่า 1 ฉบับได้


ฝั่งผู้ซื้อต้องออกใบลดหนี้ และนำไปยื่นภาษีภายในระยะเวลาดังนี้

- ผู้ซื้อต้องใช้ใบลดหนี้ภายใน “เดือนที่ได้รับ” เท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้

- กล่าวคือ ผู้ซื้อจะต้องนำยอด VAT ในใบลดหนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อของตนใน “เดือนที่ได้รับ” ใบลดหนี้เท่านั้น


📌ใบลดหนี้ใช้ได้กี่เดือน? ใบลดหนี้ใช้ข้ามเดือนได้หรือไม่?

ผู้ซื้อสามารถนำใบลดหนี้มาใช้ลดภาษีซื้อได้เพียงแค่ภายในเดือนที่ได้รับใบลดหนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ใบลดหนี้ข้ามเดือนได้

ระวัง! ไม่เหมือนกับภาษีซื้อจากใบกำกับภาษีปกติ ที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากเดือนที่ระบุในใบกำกับภาษี


📌ใบลดหนี้ บันทึกบัญชีอย่างไร?

ฝั่งผู้ขายบันทึกบัญชีใบลดหนี้ ดังนี้

การบันทึกบัญชีตั้งหนี้

Dr. ลูกหนี้การค้า

Cr. รายได้

Cr. ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด


การบันทึกบัญชีลดหนี้

Dr. รายได้

Dr. ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด

Cr. ลูกหนี้การค้า

ฝั่งผู้ซื้อบันทึกบัญชีใบลดหนี้ ดังนี้

การบันทึกบัญชีตั้งหนี้

Dr. ซื้อหรือสินค้าคงเหลือ / ค่าใช้จ่าย

Dr. ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด

Cr. เจ้าหนี้การค้า


การบันทึกบัญชีลดหนี้

Dr. เจ้าหนี้การค้า

Cr. ซื้อหรือสินค้าคงเหลือ / ค่าใช้จ่าย

Cr. ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด


📌ใบลดหนี้หาย...ต้องทำอย่างไร?

การออกใบแทนใบลดหนี้ หากใบลดหนี้ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ซื้อสามารถร้องขอให้ผู้ขายออกใบแทนใบลดหนี้ให้ได้


โดยผู้ขายสามารถออกใบแทนใบลดหนี้ได้โดยถ่ายสำเนาใบลดหนี้ และบันทึกรายการดังนี้ ลงในภาพถ่ายหรือด้านหลังของภาพถ่าย และด้านหลังสำเนาใบลดหนี้ ให้บันทึกรายการ

- ใบแทนออกให้ครั้งที่

- วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน

- คำอธิบายย่อ ๆ สาเหตุการออกใบแทน

- ลงลายชื่อของผู้ออกใบแทน

และผู้ขายต้องบันทึกรายการการออกใบแทนในรายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 259 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page