top of page

การบัญชีการเงินคืออะไร?


 การบัญชีการเงินคืออะไร? งานบัญชีเป็นงานที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า งานอื่นในองค์หรือบริษัท บัญชีการเงินจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และในวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบัญชีการเงิน บัญชีการเงิน หรือ Financial Accounting จะใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้ในการจัดทำบัญชีการเงิน ได้แก่ 1. เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงต้องมีการจัดทำโดยยึดหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป Generally Accepted Accounting Principles  2. จัดทำบัญชีการและการรายงานการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชี Accounting Standards กับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน Financial Reporting Standards  3. ใช้กรอบ ของแม่แบบการบัญชี Accounting Framework อันจะมีเกณฑ์ ดังนี้ - เกณฑ์คงอยู่ คือ การที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - เกณฑ์คงค้าง สามารถรู้ข้อมูลรายได้และรายจ่ายโดยไม่ต้องนึกถึงเงินสดได้ทันที - เป็นไปตามเวลาและมีความถูกต้อง งบการเงิน คือ การแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินในวันสิ้นงวดในรูปแบบรายงานทางการเงิน เพื่อบอกข้อมูลตามงวด 1 เดือน ไตรมาส ครึ่งปี หรือ 1 ปีของฐานะทางการเงิน ผลดำเนินการ รวมถึงกระแสเงินสด องค์ประกอบของงบการเงินมีอะไรบ้าง (ฉบับสมบูรณ์) - งบที่ใช้บอกข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่แสดงในวันสิ้นงวดบัญชี ได้แก่ ทุน หนี้ และทรัพย์สินเรียกว่า งบแสดงฐานะการเงิน หรือ Statement of Financial Position  - งบที่ใช้แสดงถึงผลการดำเนินงานในรายงวด รายละเอียดมีตั้งแต่รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ไปจนถึงถึงรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แต่จะไม่มีบอกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เรียกว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) - บอกข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของส่วนได้ส่วนเสียผู้ถือหุ้นกิจการต่องวด แสดงให้เห็นว่า จำนวนเงินที่ลงทุน ผลตอบแทน และกำไร เป็น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Change in Owner’s Equity) - ใช้บอกข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเงินสดในแต่ละงวดของกิจการ เรียกว่า งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) - หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ การให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน การจัดทำบัญชี การบัญชีจะนำหลักฐานเกี่ยวกับการค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ไปบันทึกในสมุดราบวันจากนั้นจึงนำมาทำเป็น สมุดบัญชี 5 ประเภท รายการทางบัญชี 5 ประเภท 1.สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ อันได้แก่ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์สินทรัพย์ที่จะสร้างประโยชน์ในอนาคตมากกว่า 1 ปี รวมถึงสินทรัพย์ที่นอกเหนือจากสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนกิจการในเครือเงินให้กู้ยืมระยะยาว ,อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ,ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น เช่น ลิขสิทธ์ สัมปทาน เป็นต้น 2.หนี้สิน เป็น สิ่งที่ต้องชำระสินทรัพย์ในอนาคต อันมาจากผลดำเนินการที่ผ่าน มาจนการเป็นภาระผูกพันของกิจการ หนี้สินจะแบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่กิจการต้องชำระภายใน 1 ปี คือ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร , เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหนี้ที่มีกำหนดชำระในปีถัดไป หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่กิจการต้องจ่ายเกิน 1 ปี คือ หุ้นกู้เงินกู้ระยะยาวและหนี้สินอื่น 3.ส่วนของเจ้าของกิจการ ส่วนที่ได้ตัดหนี้สินออก เป็นส่วนได้ส่วนเสียคงที่คงเหลือจากทรัพย์สินของกิจการ คือ ทุนเรือนหุ้น , ส่วนเกิน /ส่วนต่ำของมูลค่าหุ้น , กำไรสะสม รวมถึงองคฺประกอบอื่นในส่วนผู้ถือหุ้น  4.รายได้ เป็นรายได้ที่เกิดจากการดำการทั่วไปของกิจการ รวมทั้งรายการกำไร  5.ค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในขณะดำเนินการทั่วไปของกิจการ มีดังนี้ ต้นทุนสินค้าที่ขายหรือการให้บริการ , ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน , ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และต้นทุนทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร ขั้นตอนในการทำงบการเงิน - จัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้แก่ รายได้ ค่าใข้จ่าย กำไร(ขาดทุน - จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน - ทำงบกระแสเงินสด สำหรับรายการแสดงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายที่เป็นเงินสด กิจกรรมในส่วนนี้ ได้แก่ กิจกรรมที่มาจากการดำเนินการ กิจกรรมที่มาจากการลงทุน กิจกรรมที่มาจากการจัดหาเงิน - มีหมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ การให้เพิ่มเติมข้อมูลในงบการเงิน  หลักการอ่านงบการเงินเบื้องต้น 1. งบแสดงฐานะการเงิน - สินทรัพย์เพิ่ม = กิจการขยายตัว - สินทรัพย์หมุนเวียนมีมาก = กิจการมีสภาพคล่อง - หนี้สินมากกว่าส่วนทุน = กิจการมีความเสี่ยง - หนี้สินหมุนเวียนมาก = ภาระครบกำหนดที่กิจการต้องชำระในงวดบัญชีเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วมีสินทรัพย์มากกว่า ยังถือว่ามีสภาพการเงินที่ดีอยู่ - ส่วนทุนมีผลกำไรสะสมมาก = ความมั่งคั่ง  2. การอ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ = ดูรายการต่างๆว่าส่วนใดสร้างกำไรบ้าง 3. การอ่านงบกระแสเงินสดให้ = ดูความเหมาะสมและถูกต้องของรายจ่ายแล้วนำมาวิเคราะห์ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การบัญชีการเงินคืออะไร?


งานบัญชีเป็นงานที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า งานอื่นในองค์หรือบริษัท บัญชีการเงินจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และในวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบัญชีการเงิน


บัญชีการเงิน หรือ Financial Accounting จะใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้ในการจัดทำบัญชีการเงิน ได้แก่


1. เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงต้องมีการจัดทำโดยยึดหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป Generally Accepted Accounting Principles


2. จัดทำบัญชีการและการรายงานการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชี Accounting Standards กับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน Financial Reporting Standards


3. ใช้กรอบ ของแม่แบบการบัญชี Accounting Framework อันจะมีเกณฑ์ ดังนี้

- เกณฑ์คงอยู่ คือ การที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนั้นยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

- เกณฑ์คงค้าง สามารถรู้ข้อมูลรายได้และรายจ่ายโดยไม่ต้องนึกถึงเงินสดได้ทันที

- เป็นไปตามเวลาและมีความถูกต้อง


งบการเงิน คือ การแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินในวันสิ้นงวดในรูปแบบรายงานทางการเงิน เพื่อบอกข้อมูลตามงวด 1 เดือน ไตรมาส ครึ่งปี หรือ 1 ปีของฐานะทางการเงิน ผลดำเนินการ รวมถึงกระแสเงินสด


องค์ประกอบของงบการเงินมีอะไรบ้าง (ฉบับสมบูรณ์)

- งบที่ใช้บอกข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่แสดงในวันสิ้นงวดบัญชี ได้แก่ ทุน หนี้ และทรัพย์สินเรียกว่า งบแสดงฐานะการเงิน หรือ Statement of Financial Position

- งบที่ใช้แสดงถึงผลการดำเนินงานในรายงวด รายละเอียดมีตั้งแต่รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ไปจนถึงถึงรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แต่จะไม่มีบอกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เรียกว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income)


- บอกข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของส่วนได้ส่วนเสียผู้ถือหุ้นกิจการต่องวด แสดงให้เห็นว่า จำนวนเงินที่ลงทุน ผลตอบแทน และกำไร เป็น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Change in Owner’s Equity)


- ใช้บอกข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเงินสดในแต่ละงวดของกิจการ เรียกว่า งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)


- หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ การให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน


การจัดทำบัญชี

การบัญชีจะนำหลักฐานเกี่ยวกับการค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ไปบันทึกในสมุดราบวันจากนั้นจึงนำมาทำเป็น สมุดบัญชี 5 ประเภท


รายการทางบัญชี 5 ประเภท

1.สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ อันได้แก่

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์สินทรัพย์ที่จะสร้างประโยชน์ในอนาคตมากกว่า 1 ปี รวมถึงสินทรัพย์ที่นอกเหนือจากสินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย


เงินลงทุนระยะยาวและเงินลงทุนกิจการในเครือเงินให้กู้ยืมระยะยาว ,อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ,ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น เช่น ลิขสิทธ์ สัมปทาน เป็นต้น


2.หนี้สิน เป็น สิ่งที่ต้องชำระสินทรัพย์ในอนาคต อันมาจากผลดำเนินการที่ผ่าน มาจนการเป็นภาระผูกพันของกิจการ หนี้สินจะแบ่งออกเป็นหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน


หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่กิจการต้องชำระภายใน 1 ปี คือ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร , เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหนี้ที่มีกำหนดชำระในปีถัดไป


หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่กิจการต้องจ่ายเกิน 1 ปี คือ หุ้นกู้เงินกู้ระยะยาวและหนี้สินอื่น


3.ส่วนของเจ้าของกิจการ ส่วนที่ได้ตัดหนี้สินออก เป็นส่วนได้ส่วนเสียคงที่คงเหลือจากทรัพย์สินของกิจการ คือ ทุนเรือนหุ้น , ส่วนเกิน /ส่วนต่ำของมูลค่าหุ้น , กำไรสะสม รวมถึงองคฺประกอบอื่นในส่วนผู้ถือหุ้น

4.รายได้ เป็นรายได้ที่เกิดจากการดำการทั่วไปของกิจการ รวมทั้งรายการกำไร

5.ค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในขณะดำเนินการทั่วไปของกิจการ มีดังนี้ ต้นทุนสินค้าที่ขายหรือการให้บริการ , ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน , ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ และต้นทุนทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคาร


ขั้นตอนในการทำงบการเงิน

- จัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้แก่ รายได้ ค่าใข้จ่าย กำไร(ขาดทุน

- จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน

- ทำงบกระแสเงินสด สำหรับรายการแสดงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายที่เป็นเงินสด กิจกรรมในส่วนนี้ ได้แก่ กิจกรรมที่มาจากการดำเนินการ กิจกรรมที่มาจากการลงทุน กิจกรรมที่มาจากการจัดหาเงิน

- มีหมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ การให้เพิ่มเติมข้อมูลในงบการเงิน


หลักการอ่านงบการเงินเบื้องต้น

1. งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์เพิ่ม = กิจการขยายตัว

- สินทรัพย์หมุนเวียนมีมาก = กิจการมีสภาพคล่อง

- หนี้สินมากกว่าส่วนทุน = กิจการมีความเสี่ยง

- หนี้สินหมุนเวียนมาก = ภาระครบกำหนดที่กิจการต้องชำระในงวดบัญชีเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วมีสินทรัพย์มากกว่า ยังถือว่ามีสภาพการเงินที่ดีอยู่

- ส่วนทุนมีผลกำไรสะสมมาก = ความมั่งคั่ง


2. การอ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ = ดูรายการต่างๆว่าส่วนใดสร้างกำไรบ้าง


3. การอ่านงบกระแสเงินสดให้ = ดูความเหมาะสมและถูกต้องของรายจ่ายแล้วนำมาวิเคราะห์


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 392 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page