☺️ EMOJI ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้ ✅


☺️ EMOJI ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้

👉เมื่อส่งอิโมจิไปเพียงรูปเดียว อิโมจิจะแสดงในห้องแชท ด้วยขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสติกเกอร์ จึงควรสร้างรูปที่สามารถใช้ส่งแทนสติกเกอร์ได้ด้วยน๊าา 😍

Recent Posts
S__17661959.jpg