☺️ EMOJI ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้ ✅


☺️ EMOJI ส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้

👉เมื่อส่งอิโมจิไปเพียงรูปเดียว อิโมจิจะแสดงในห้องแชท ด้วยขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสติกเกอร์ จึงควรสร้างรูปที่สามารถใช้ส่งแทนสติกเกอร์ได้ด้วยน๊าา 😍

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts