😀EMOJI ต้องมีการเรียงลำดับ✨


😀เรียงลำดับอิโมจิโดยเริ่มจากรูปที่ใช้บ่อยที่สุด ถ้าในชุดมีอิโมจิของตัวคาแรคเตอร์หลายตัว ควรจัดลำดับแยกตามตัวคาแรคเตอร์ และในกลุ่มรูปคาแรคเตอร์แต่ละตัว ควรจัดรูปที่แสดงความรู้สึกคล้ายกันมาอยู่ด้วยกัน เพื่อให้เลือกใช้ได้ง่ายขึ้น✨

Recent Posts
S__17661959.jpg