top of page

จดทะเบียนบริษัทควรใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่❓


 จดทะเบียนบริษัทควรใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่❓ การจดทะเบียนนิติบุคคลถือป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และทุนสำหรับจดทะเบียนบริษัท ก็จัดเป็นหนึ่งในขั้นตอนดังกล่าว 📌รูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคล - ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยอาจมีการตกลงให้ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลจัดการห้างหุ้นส่วนให้ ซึ่งหุ้นส่วนทุกคนจะร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินแบบไม่จำกัดจำนวน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีผู้ถือหุ้น 2 คนขึ้นไป ได้ทำการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจะเป็นแบบ “จำกัด” และแบบ “ไม่จำกัด”ในความรับผิดชอบหนี้สิน - บริษัท ที่มีผู้ถือหุ้น 3 คนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องรับผิดชอบหนี้สินแบบจำกัด ในแง่หนึ่งคือ ผู้ถือหุ้นเพียงแค่ชำระเงินทุนตามค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น หากชำระครบแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นในกิจการอีก ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัด 📌จำนวนทุนที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ในการจดทะเบียนไม่ต้องมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น และไม่มีการกำหนดขั้นต่ำของทุนจดทะเบียน โดยส่วนใหญ่จำนวนทุนที่ใช้จดจะอยู่ที่ 250,000-1,000,000 บาท  สำหรับบริษัท ส่วนใหญ่จะนิยมจดทะเบียนโดยมีจำนวนทุน 1 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทในทางบวกเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 📌การจดทะเบียนบริษัทมีผลอย่างไรต่อธุรกิจ 1. มีผลต่อการเสียภาษี ดังนี้ กรณีที่ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องเสียภาษี โดยนำกำไรสุทธิมาคำนวณภาษี ดังนี้ - กำไรสุทธิ ไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับยกเว้น - กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 - กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 กรณีที่ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี มากกว่า 30 ล้านบาท ให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 2. หลังจากที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและกรรมการของบริษัทจำกัดเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - การจัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้าและบัญชีอื่นๆตามความจำเป็นในการทำบัญชี - ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี มีการส่งมอบเอกสารที่เป็นหลักฐานในการลงบัญชี แก่ผู้ทำบัญชีอย่างครบถ้วน ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี - ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่นับตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบ12 เดือน - จัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน  - นำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนบริษัท ยิ่งมีทุนมากเท่าไหร่ ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนในบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงถึงศักยภาพในการบริหารธุรกิจอีกด้วย ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

จดทะเบียนบริษัทควรใช้ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่❓


การจดทะเบียนนิติบุคคลถือป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท และทุนสำหรับจดทะเบียนบริษัท ก็จัดเป็นหนึ่งในขั้นตอนดังกล่าว


📌รูปแบบการจดทะเบียนนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยอาจมีการตกลงให้ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลจัดการห้างหุ้นส่วนให้ ซึ่งหุ้นส่วนทุกคนจะร่วมกันรับผิดชอบในหนี้สินแบบไม่จำกัดจำนวน


- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีผู้ถือหุ้น 2 คนขึ้นไป ได้ทำการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยความรับผิดชอบของหุ้นส่วนจะเป็นแบบ “จำกัด” และแบบ “ไม่จำกัด”ในความรับผิดชอบหนี้สิน


- บริษัท ที่มีผู้ถือหุ้น 3 คนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องรับผิดชอบหนี้สินแบบจำกัด ในแง่หนึ่งคือ ผู้ถือหุ้นเพียงแค่ชำระเงินทุนตามค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น หากชำระครบแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้นในกิจการอีก ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนแบบบริษัทจำกัด


📌จำนวนทุนที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท

สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ในการจดทะเบียนไม่ต้องมีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น และไม่มีการกำหนดขั้นต่ำของทุนจดทะเบียน โดยส่วนใหญ่จำนวนทุนที่ใช้จดจะอยู่ที่ 250,000-1,000,000 บาท


สำหรับบริษัท ส่วนใหญ่จะนิยมจดทะเบียนโดยมีจำนวนทุน 1 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทในทางบวกเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน


📌การจดทะเบียนบริษัทมีผลอย่างไรต่อธุรกิจ

1. มีผลต่อการเสียภาษี ดังนี้

กรณีที่ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องเสียภาษี โดยนำกำไรสุทธิมาคำนวณภาษี ดังนี้

- กำไรสุทธิ ไม่เกิน 300,000 บาท ได้รับยกเว้น

- กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15

- กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20


กรณีที่ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี มากกว่า 30 ล้านบาท ให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ


2. หลังจากที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและกรรมการของบริษัทจำกัดเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้


- การจัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้าและบัญชีอื่นๆตามความจำเป็นในการทำบัญชี


- ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี มีการส่งมอบเอกสารที่เป็นหลักฐานในการลงบัญชี แก่ผู้ทำบัญชีอย่างครบถ้วน ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี


- ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่นับตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบ12 เดือน


- จัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน


- นำส่งงบการเงินที่ได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี


จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนบริษัท ยิ่งมีทุนมากเท่าไหร่ ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนในบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงถึงศักยภาพในการบริหารธุรกิจอีกด้วย


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 9 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page