top of page

📣อ่านยังไงให้เข้าใจ วิธีอ่านกราฟ Forex สำหรับมือใหม่หัดเล่น


 📣อ่านยังไงให้เข้าใจ วิธีอ่านกราฟ Forex สำหรับมือใหม่หัดเล่น หากจะเล่น ให้ได้ประสบความสำเร็จ ผู้เล่นควรจะอ่านกราฟออกให้ได้ วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการอ่านกราฟ Forex สำหรับมือใหม่หัดเล่น 🔹ก่อนจะอ่านต้องรู้จักก่อน อย่างที่หัวข้อบอกนั่นก็คือ ก่อนที่จะอ่านได้ก็ต้องรู้จักหน้าตาลักษณะของกราฟก่อน โดยกราฟที่ใช้นั้นมีชื่อว่า กราฟแท่งเทียน กราฟแท่งเทียนในลักษณะต่าง ๆ จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของราคา ดังนี้ 1) ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งเทียนขาวจะปรากฏ แสดงว่ากำลังซื้อมากกว่ากำลังขาย 2) ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งเทียนดำจะปรากฏ แสดงว่ากำลังขายมากกว่ากำลังซื้อ 3) ถ้าไส้เทียนสั้น แสดงว่าราคาซื้อขายไม่ต่างกันมากจากราคาปิดราคาเปิด 4) ถ้าไส้เทียนยาว แสดงว่าราคาซื้อขายต่างกันมากจากราคาปิดราคาเปิด 🔹แล้วรูปแบบใดบ้างที่จะได้เจอในกราฟแท่งเทียน 1) แบบ Doji คือ แท่งเทียนราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน ซึ่งอาจเป็นการบอกถึงแนวโน้มที่จะเปลี่ยน มี 4 รูปแบบ ดังนี้ - Doji คือ กำลังซื้อและกำลังขายที่มีขึ้นและลงก่อนปิดที่ราคาเปิด - Gravestone Doji คือ กำลังซื้อที่พุ่งขึ้นก่อนจะโดนกำลังขายกดและปิดที่ราคาเปิด ซึ่งอาจเป็นการบอกถึงทิศทางที่เปลี่ยนหรือการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น - Dragonfly Doji คือ กำลังขายดิ่งลงและก่อนเพิ่มด้วยแรงซื้อและปิดที่ราคาเปิด ซึ่งอาจเป็นการบอกถึงทิศทางที่เปลี่ยนหรือการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง - Four Price Doji คือ กำลังซื้อและกำลังขายน้อยลงมาก ส่งผลให้ราคาปิดเท่ากันกับ ราคาเปิด หากเกิดกราฟลักษณะนี้ไม่ควรเทรด ถ้า Doji เกิดต่อจากแท่งเทียนขาว ควรรอเทียนแท่งต่อไปก่อน เพื่อรอดูว่าแนวโน้มจะไปทิศทางใด และถ้า Doji เกิดต่อจากแท่งเทียนดำ ก็ให้รอดูเช่นเดียวกับกรณีแท่งเทียนขาวเหมือนกัน 2) Marubozu กรณีเทียนแท่งขาวทั้งแท่งจะหมายถึง กำลังซื้อคุมอยู่ ส่วนราคาเปิดจะเท่ากับราคาต่ำสุดและราคาปิดจะเท่ากับราคาสูงสุด และในกรณีแท่งเทียนดำทั้งแท่งจะหมายถึง กำลังขายคุม ส่วนราคาเปิดเท่ากับราคาสูงสุดและราคาปิดเท่ากับราคาต่ำสุด 3) Spinning Top บ่งบอกถึงความลังเลของกำลังซื้อและกำลังขาย ซึ่งเทียนที่สั้นบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่น้อยของราคา ไส้เทียนที่ยาวบ่งบอกถึงความรุนแรงของกำลังซื้อและกำลังขาย แต่ก็ไม่เด็ดขาด กรณีที่ Spinning Top เกิดในขาขึ้นจะหมายถึง กำลังซื้ออ่อนแรงและบ่งบอกว่าจะเป็นขาลง ถ้ากรณี Spinning Top เกิดในขาลงจะหมายถึง กำลังขายอ่อนแรงและบ่งบอกว่าจะเป็นขาขึ้น 🔹รูปแบบของแท่งเทียนยังแบ่งได้อีกกี่แบบ อะไรบ้าง รูปแบบของแท่งเทียนแบ่งได้อีก 3 รูปแบบ คือ แบบหนึ่งแท่งเทียน แบบสองแท่งเทียน และแบบสามแท่งเทียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) รูปแบบหนึ่งแท่งเทียนแบ่งย่อยได้ดังนี้ - Hammer และ Hanging Man ถ้าในช่วงที่มีแนวโน้มว่าราคาจะลง แล้วเกิดแท่ง Hammer ขึ้น อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น สาเหตุมาจากกำลังขายที่อ่อนลง ส่งผลให้กำลังซื้อดันราคา ปิดให้สูงขึ้น แต่ก็ควรรอแท่งเทียนแท่งต่อไปเพื่อเฝ้าดูแนวโน้มอีกที แล้วถ้าในช่วงที่มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้น แล้วเกิดแท่ง Hanging Man อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง สาเหตุมาจากกำลังซื้อที่อ่อนลง ส่งผลให้กำลังขายดันราคาปิดให้ลดลง แต่ก็ควรรอแท่งเทียนแท่งต่อไปเพื่อเฝ้าดูแนวโน้มอีกที - Inverted Hammer และ Shooting Star ถ้าในช่วงที่มีแนวโน้มว่าราคาจะลง แล้วเกิดแท่ง Inverted Hammer ขึ้น อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น สาเหตุมาจากกำลังซื้อที่มากขึ้น ส่งผลให้กำลังขายกดกำลังซื้อ แต่ไม่สำเร็จ ทำให้แท่งเทียนของกำลังซื้อปิด แต่ก็ควรรอแท่งเทียนแท่งต่อไปเพื่อเฝ้าดูแนวโน้มอีกที แล้วถ้าในช่วงที่มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้น แล้วเกิดแท่ง Shooting Star อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง สาเหตุมาจากกำลังขายที่มากขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อกดกำลังขาย แต่ไม่สำเร็จ ทำให้แท่งเทียนของกำลังขายปิด แต่ก็ควรรอแท่งเทียนแท่งต่อไปเพื่อเฝ้าดูแนวโน้มอีกที 2) รูปแบบสองแท่งเทียนแบ่งย่อยได้ดังนี้ - Bullish Engulfing และ Bearish Engulfing ถ้าแท่งเทียนดำและตามด้วยแท่งเทียนขาวขนาดใหญ่กว่า จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นชัดเจน กรณีนี้จะเรียกว่า Bullish Engulfing ถ้าแท่งเทียนขาวและตามด้วยแท่งเทียนดำขนาดใหญ่กว่า จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงชัดเจน กรณีนี้จะเรียกว่า Bearish Engulfing  - Tweezer Tops และ Tweezer Bottoms ถ้าแท่งเทียนแรกเป็นขาขึ้นและแท่งถัดมาเป็นขาลง ตัวไส้เทียนมีขนาดเท่ากัน จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง กรณีนี้จะเรียกว่า Tweezer Tops และถ้าแท่งเทียนแรกเป็นขาลงและแท่งถัดมาเป็นขาขึ้น ตัวไส้เทียนมีขนาดเท่ากัน จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น กรณีนี้จะเรียกว่า Tweezer Bottoms 3) รูปแบบสามแท่งเทียนแบ่งย่อยได้ดังนี้ - Morning Star และ Evening Star ในกรณีของ Morning Star แท่งแรกจะเป็นขาลง แท่งสองเป็น Doji และแท่งสามเป็นขาขึ้น ในส่วนแท่งเทียนที่สามต้องยาวเกินครึ่งของแท่งแรก แท่งเหล่านี้จะบ่ง บอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ในส่วนของกรณี Evening Star แท่งแรกจะเป็นขาขึ้น แท่งสองจะเป็น Doji และแท่งสามเป็นขาลง ในส่วนแท่งเทียนที่สามต้องยาวเกินครึ่งของแท่งแรก แท่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง - Three White Soldiers และ Three Black Crows ในกรณีของ Three White Soldiers แท่งแรกเป็นแท่งกลับทิศทาง แท่งที่สองเป็นแท่งยืนยันแนวโน้มการกลับทิศ ในแท่งที่สองต้องใหญ่กว่าแท่งแรก และแท่งที่สามต้องมีขนาดเท่ากับแท่งสอง แท่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ถ้ากรณีของ Three Black Crows แท่งแรกเป็นแท่งกลับทิศทาง แท่งที่สองเป็นแท่งยืนยันแนวโน้มการกลับทิศ ในแท่งที่สองต้องใหญ่กว่าแท่งแรก และแท่งที่สามต้องมีขนาดเท่ากับแท่งสอง แท่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง ทั้งสองแบบต่างกันแค่ที่สีของแท่งเทียน - Three Inside Up และ Three Inside Down ในกรณีของ Three Inside Up แท่งแรกเป็นขาลง ควรพบที่ปลายขาลง และเป็นแท่งยาว แท่งสองต้องยาวครึ่งหนึ่งของแท่งแรก และแท่งสามต้องปิดเหนือราคาที่สูงที่สุดของแท่งแรก เพื่อบอกว่ากำลังซื้อเหนือกว่ากำลังขาย แท่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ส่วนกรณีของ Three Inside Down แท่งแรกเป็นขาขึ้น ควรพบที่ปลายขาขึ้น และเป็นแท่งยาว แท่งสองต้องยาวครึ่งหนึ่งของแท่งแรก และแท่งสามต้องปิดเหนือราคาที่ต่ำที่สุดของแท่งแรก เพื่อบอกว่ากำลังขายเหนือกว่ากำลังซื้อ ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣อ่านยังไงให้เข้าใจ วิธีอ่านกราฟ Forex สำหรับมือใหม่หัดเล่น


หากจะเล่น ให้ได้ประสบความสำเร็จ ผู้เล่นควรจะอ่านกราฟออกให้ได้ วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการอ่านกราฟ Forex สำหรับมือใหม่หัดเล่น


🔹ก่อนจะอ่านต้องรู้จักก่อน

อย่างที่หัวข้อบอกนั่นก็คือ ก่อนที่จะอ่านได้ก็ต้องรู้จักหน้าตาลักษณะของกราฟก่อน โดยกราฟที่ใช้นั้นมีชื่อว่า กราฟแท่งเทียน


กราฟแท่งเทียนในลักษณะต่าง ๆ จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของราคา ดังนี้

1) ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งเทียนขาวจะปรากฏ แสดงว่ากำลังซื้อมากกว่ากำลังขาย

2) ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งเทียนดำจะปรากฏ แสดงว่ากำลังขายมากกว่ากำลังซื้อ

3) ถ้าไส้เทียนสั้น แสดงว่าราคาซื้อขายไม่ต่างกันมากจากราคาปิดราคาเปิด

4) ถ้าไส้เทียนยาว แสดงว่าราคาซื้อขายต่างกันมากจากราคาปิดราคาเปิด


🔹แล้วรูปแบบใดบ้างที่จะได้เจอในกราฟแท่งเทียน

1) แบบ Doji คือ แท่งเทียนราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน ซึ่งอาจเป็นการบอกถึงแนวโน้มที่จะเปลี่ยน มี 4 รูปแบบ ดังนี้


- Doji คือ กำลังซื้อและกำลังขายที่มีขึ้นและลงก่อนปิดที่ราคาเปิด

- Gravestone Doji คือ กำลังซื้อที่พุ่งขึ้นก่อนจะโดนกำลังขายกดและปิดที่ราคาเปิด ซึ่งอาจเป็นการบอกถึงทิศทางที่เปลี่ยนหรือการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น

- Dragonfly Doji คือ กำลังขายดิ่งลงและก่อนเพิ่มด้วยแรงซื้อและปิดที่ราคาเปิด ซึ่งอาจเป็นการบอกถึงทิศทางที่เปลี่ยนหรือการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง

- Four Price Doji คือ กำลังซื้อและกำลังขายน้อยลงมาก ส่งผลให้ราคาปิดเท่ากันกับ ราคาเปิด หากเกิดกราฟลักษณะนี้ไม่ควรเทรด


ถ้า Doji เกิดต่อจากแท่งเทียนขาว ควรรอเทียนแท่งต่อไปก่อน เพื่อรอดูว่าแนวโน้มจะไปทิศทางใด และถ้า Doji เกิดต่อจากแท่งเทียนดำ ก็ให้รอดูเช่นเดียวกับกรณีแท่งเทียนขาวเหมือนกัน


2) Marubozu กรณีเทียนแท่งขาวทั้งแท่งจะหมายถึง กำลังซื้อคุมอยู่ ส่วนราคาเปิดจะเท่ากับราคาต่ำสุดและราคาปิดจะเท่ากับราคาสูงสุด และในกรณีแท่งเทียนดำทั้งแท่งจะหมายถึง กำลังขายคุม ส่วนราคาเปิดเท่ากับราคาสูงสุดและราคาปิดเท่ากับราคาต่ำสุด


3) Spinning Top บ่งบอกถึงความลังเลของกำลังซื้อและกำลังขาย ซึ่งเทียนที่สั้นบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่น้อยของราคา ไส้เทียนที่ยาวบ่งบอกถึงความรุนแรงของกำลังซื้อและกำลังขาย แต่ก็ไม่เด็ดขาด


กรณีที่ Spinning Top เกิดในขาขึ้นจะหมายถึง กำลังซื้ออ่อนแรงและบ่งบอกว่าจะเป็นขาลง ถ้ากรณี Spinning Top เกิดในขาลงจะหมายถึง กำลังขายอ่อนแรงและบ่งบอกว่าจะเป็นขาขึ้น


🔹รูปแบบของแท่งเทียนยังแบ่งได้อีกกี่แบบ อะไรบ้าง

รูปแบบของแท่งเทียนแบ่งได้อีก 3 รูปแบบ คือ แบบหนึ่งแท่งเทียน แบบสองแท่งเทียน และแบบสามแท่งเทียน โดยมีรายละเอียดดังนี้


1) รูปแบบหนึ่งแท่งเทียนแบ่งย่อยได้ดังนี้

- Hammer และ Hanging Man ถ้าในช่วงที่มีแนวโน้มว่าราคาจะลง แล้วเกิดแท่ง Hammer ขึ้น อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น สาเหตุมาจากกำลังขายที่อ่อนลง ส่งผลให้กำลังซื้อดันราคา ปิดให้สูงขึ้น แต่ก็ควรรอแท่งเทียนแท่งต่อไปเพื่อเฝ้าดูแนวโน้มอีกที แล้วถ้าในช่วงที่มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้น แล้วเกิดแท่ง Hanging Man อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง สาเหตุมาจากกำลังซื้อที่อ่อนลง ส่งผลให้กำลังขายดันราคาปิดให้ลดลง แต่ก็ควรรอแท่งเทียนแท่งต่อไปเพื่อเฝ้าดูแนวโน้มอีกที


- Inverted Hammer และ Shooting Star ถ้าในช่วงที่มีแนวโน้มว่าราคาจะลง แล้วเกิดแท่ง Inverted Hammer ขึ้น อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น สาเหตุมาจากกำลังซื้อที่มากขึ้น ส่งผลให้กำลังขายกดกำลังซื้อ แต่ไม่สำเร็จ ทำให้แท่งเทียนของกำลังซื้อปิด แต่ก็ควรรอแท่งเทียนแท่งต่อไปเพื่อเฝ้าดูแนวโน้มอีกที แล้วถ้าในช่วงที่มีแนวโน้มว่าราคาจะขึ้น แล้วเกิดแท่ง Shooting Star อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง สาเหตุมาจากกำลังขายที่มากขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อกดกำลังขาย แต่ไม่สำเร็จ ทำให้แท่งเทียนของกำลังขายปิด แต่ก็ควรรอแท่งเทียนแท่งต่อไปเพื่อเฝ้าดูแนวโน้มอีกที


2) รูปแบบสองแท่งเทียนแบ่งย่อยได้ดังนี้

- Bullish Engulfing และ Bearish Engulfing ถ้าแท่งเทียนดำและตามด้วยแท่งเทียนขาวขนาดใหญ่กว่า จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นชัดเจน กรณีนี้จะเรียกว่า Bullish Engulfing ถ้าแท่งเทียนขาวและตามด้วยแท่งเทียนดำขนาดใหญ่กว่า จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลงชัดเจน กรณีนี้จะเรียกว่า Bearish Engulfing


- Tweezer Tops และ Tweezer Bottoms ถ้าแท่งเทียนแรกเป็นขาขึ้นและแท่งถัดมาเป็นขาลง ตัวไส้เทียนมีขนาดเท่ากัน จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง กรณีนี้จะเรียกว่า Tweezer Tops และถ้าแท่งเทียนแรกเป็นขาลงและแท่งถัดมาเป็นขาขึ้น ตัวไส้เทียนมีขนาดเท่ากัน จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น กรณีนี้จะเรียกว่า Tweezer Bottoms


3) รูปแบบสามแท่งเทียนแบ่งย่อยได้ดังนี้

- Morning Star และ Evening Star ในกรณีของ Morning Star แท่งแรกจะเป็นขาลง แท่งสองเป็น Doji และแท่งสามเป็นขาขึ้น ในส่วนแท่งเทียนที่สามต้องยาวเกินครึ่งของแท่งแรก แท่งเหล่านี้จะบ่ง บอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ในส่วนของกรณี Evening Star แท่งแรกจะเป็นขาขึ้น แท่งสองจะเป็น Doji และแท่งสามเป็นขาลง ในส่วนแท่งเทียนที่สามต้องยาวเกินครึ่งของแท่งแรก แท่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง


- Three White Soldiers และ Three Black Crows ในกรณีของ Three White Soldiers แท่งแรกเป็นแท่งกลับทิศทาง แท่งที่สองเป็นแท่งยืนยันแนวโน้มการกลับทิศ ในแท่งที่สองต้องใหญ่กว่าแท่งแรก และแท่งที่สามต้องมีขนาดเท่ากับแท่งสอง แท่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ถ้ากรณีของ Three Black Crows แท่งแรกเป็นแท่งกลับทิศทาง แท่งที่สองเป็นแท่งยืนยันแนวโน้มการกลับทิศ ในแท่งที่สองต้องใหญ่กว่าแท่งแรก และแท่งที่สามต้องมีขนาดเท่ากับแท่งสอง แท่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง ทั้งสองแบบต่างกันแค่ที่สีของแท่งเทียน


- Three Inside Up และ Three Inside Down ในกรณีของ Three Inside Up แท่งแรกเป็นขาลง ควรพบที่ปลายขาลง และเป็นแท่งยาว แท่งสองต้องยาวครึ่งหนึ่งของแท่งแรก และแท่งสามต้องปิดเหนือราคาที่สูงที่สุดของแท่งแรก เพื่อบอกว่ากำลังซื้อเหนือกว่ากำลังขาย แท่งเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ส่วนกรณีของ Three Inside Down แท่งแรกเป็นขาขึ้น ควรพบที่ปลายขาขึ้น และเป็นแท่งยาว แท่งสองต้องยาวครึ่งหนึ่งของแท่งแรก และแท่งสามต้องปิดเหนือราคาที่ต่ำที่สุดของแท่งแรก เพื่อบอกว่ากำลังขายเหนือกว่ากำลังซื้อ


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 12 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts