top of page

เริ่มต้นทำธุรกิจ SMEs ต้องทำอย่างไรบ้าง❓


 เริ่มต้นทำธุรกิจ SMEs ต้องทำอย่างไรบ้าง❓ ธุรกิจ SMEs คืออะไร? เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามและมีความสงสัยเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจ SMEs ซึ่งอาจจะพอได้ยินชื่อกันมาบ้าง หรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ที่อยากลงทุนสร้างรายได้หาเงิน 10 ล้านหรือ 100 ล้าน จากการลงทุนทำธุรกิจแต่อาจจะยังไม่เข้าใจดีนักว่า ธุรกิจ SMEs คืออะไร วันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจ SMEs มาฝากกันว่าธุรกิจ SMEs คืออะไร และหากอยากเป็นนักธุรกิจ SMEs จะต้องทำอย่างไร 📍ธุรกิจ SME คืออะไร ธุรกิจ SME มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Small and Medium Enterprise ซึ่งหมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามความหมายในภาษาไทยนั่นเอง ซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียก SME หรือ SMEs กันจนติดปากว่า ธุรกิจขนาดย่อม ถือเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งที่มีการดำเนินกิจการทั้งในส่วนของการผลิตและจำหน่ายในขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ ใช้งบประมาณในการลงทุนต่ำ และมีการจ้างพนักงานแค่เพียงไม่กี่คน 📍ข้อดีของธุรกิจ SMEs เนื่องจากธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก จึงทำให้มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากมายกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งบางครั้งกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ไม่อยากที่จะเสี่ยงที่จะทำ ธุรกิจ SMEs จึงเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศ เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศชาติอีกแนวทางหนึ่ง นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs ยังเป็นโอกาสของคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย 📍ลักษณะของธุรกิจ SMEs ขนาดย่อมทั่วไป 1. ปริมาณยอดขายมีน้อย 2. มีฝีมือและประสบการณ์ของตนเองในการบริการลูกค้า 3. มีการบริการในลักษณะเป็นการส่วนตัว 4. มีความสะดวก 5. สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของท้องถิ่น 6. มีแรงจูงใจสูง 7. มีความคล่องตัวทางการบริหาร 8. ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ 📍ธุรกิจ SMEs แบ่งออกได้เป็น ธุรกิจ SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1. ธุรกิจการผลิตสินค้า ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทุกประเภท อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทุกประเภท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 2. ธุรกิจการบริการ ได้แก่ กิจการด้านการศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรมและหอพัก ร้านอาหาร ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 3. ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กิจการค้าส่ง ได้แก่ การขายสินค้าหรือบริการในปริมาณมาก เพื่อนำไปขายต่อหรือเพื่อใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรม แต่ไม่ได้เน้นขายให้กับประชาชนทั่วไป กิจการการค้าปลีก หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปบริโภคหรือนำไปใช้ส่วนตัว 📍นักธุรกิจ SMEs ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 1. ต้องรู้จักมองหาโอกาสอยู่เสมอ เป็นคนแรกที่คิดและลงมือทำ 2. กล้าที่จะเสี่ยง แม้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อลงมือทำไปแล้วจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จหรืออาจล้มเหลวก็ได้ แต่การไม่ยอมลงมือทำก็เท่ากับปิดโอกาสไปแล้ว 3. มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยคิดเคยทำมาก่อนย่อมสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ 4. มีความอดทน ความสำเร็จอาจไม่ได้มาโดยง่าย แต่เกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เคยได้รับแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุง 5. มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล รู้จักที่จะคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนในการไปสู่จุดหมาย 📍อยากเป็นนักธุรกิจ SMEs จะเริ่มต้นอย่างไร 1. เลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจหรือมีความรู้พอสมควรในธุรกิจที่ตนต้องการจะทำ แต่อย่างไรก็ดีควรคำนึงถึงด้วยว่าธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจนั้นจะไปกันได้กับตลาดหรือไม่ จะมีโอกาสที่จะอยู่รอดในตลาดได้มากน้อยแค่ไหน 2. รู้จักคู่แข่งและตลาดให้ดี ทำการศึกษาว่าคู่แข่งที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับเรามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน แต่ละเจ้ามีจุดเด่นอย่างไร รู้จักวิธีการทำการตลาดของคู่แข่ง เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ว่าหากเราคิดจะทำธุรกิจนี้เราจะมีความแตกต่างไปจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เคยทำกันมาแล้วอย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถดึงจุดเด่นที่เรามีอยู่ออกมาเป็นจุดขายได้ 3. คิดถึงการทำการตลาดเพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกับกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมายที่จะขายสินค้าของเรา จึงควรทำความรู้จักให้ดีเสียก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครและจะต้องวางแผนการตลาดอย่างไรเพื่อให้สินค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ 4. เตรียมงบประมาณในการลงทุนให้พร้อม ซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเองไปเสียทั้งหมด แต่อาจใช้บริการสินเชื่อ SME เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินก็ได้ เพื่อที่คุณจะได้มีเงินทุนสำรองเอาไว้จ่ายในยามฉุกเฉิน ซึ่งคุณก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อในการทำธุรกิจ SMEs ได้จากหน่วยงานมากมายที่ให้การสนับสนุน ซึ่งก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเอสเอ็มอีกสิกรไทย, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน, สินเชื่อกรุงศรี SMEs เป็นต้น 📍ปัญหาและข้อจำกัดของธุรกิจ SMES ปัญหาและข้อจำกัดของธุรกิจขนาดย่อม 1. ปัญหาด้านการตลาด 2. ขาดแคลนเงินทุน 3. ปัญหาด้านแรงงาน 4. ปัญหาข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการผลิต 5. ข้อจำกัดด้านการจัดการ 6. ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ 7. ปัญหาข้อจำกัดด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชน 8. ปัญหาข้อจำกัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

เริ่มต้นทำธุรกิจ SMEs ต้องทำอย่างไรบ้าง❓


ธุรกิจ SMEs คืออะไร? เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามและมีความสงสัยเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจ SMEs ซึ่งอาจจะพอได้ยินชื่อกันมาบ้าง หรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจหน้าใหม่ที่อยากลงทุนสร้างรายได้หาเงิน 10 ล้านหรือ 100 ล้าน จากการลงทุนทำธุรกิจแต่อาจจะยังไม่เข้าใจดีนักว่า ธุรกิจ SMEs คืออะไร วันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจ SMEs มาฝากกันว่าธุรกิจ SMEs คืออะไร และหากอยากเป็นนักธุรกิจ SMEs จะต้องทำอย่างไร


📍ธุรกิจ SME คืออะไร

ธุรกิจ SME มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า Small and Medium Enterprise ซึ่งหมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามความหมายในภาษาไทยนั่นเอง ซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียก SME หรือ SMEs กันจนติดปากว่า ธุรกิจขนาดย่อม ถือเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งที่มีการดำเนินกิจการทั้งในส่วนของการผลิตและจำหน่ายในขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ ใช้งบประมาณในการลงทุนต่ำ และมีการจ้างพนักงานแค่เพียงไม่กี่คน


📍ข้อดีของธุรกิจ SMEs

เนื่องจากธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก จึงทำให้มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากมายกล้าที่จะคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งบางครั้งกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ไม่อยากที่จะเสี่ยงที่จะทำ ธุรกิจ SMEs จึงเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศ เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศชาติอีกแนวทางหนึ่ง นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs ยังเป็นโอกาสของคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย


📍ลักษณะของธุรกิจ SMEs ขนาดย่อมทั่วไป

1. ปริมาณยอดขายมีน้อย

2. มีฝีมือและประสบการณ์ของตนเองในการบริการลูกค้า

3. มีการบริการในลักษณะเป็นการส่วนตัว

4. มีความสะดวก

5. สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของท้องถิ่น

6. มีแรงจูงใจสูง

7. มีความคล่องตัวทางการบริหาร

8. ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ


📍ธุรกิจ SMEs แบ่งออกได้เป็น

ธุรกิจ SME หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. ธุรกิจการผลิตสินค้า ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าทุกประเภท อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรทุกประเภท วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน

2. ธุรกิจการบริการ ได้แก่ กิจการด้านการศึกษา การดูแลรักษาสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงแรมและหอพัก ร้านอาหาร ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

3. ธุรกิจการค้าส่งและค้าปลีก แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ กิจการค้าส่ง ได้แก่ การขายสินค้าหรือบริการในปริมาณมาก เพื่อนำไปขายต่อหรือเพื่อใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรม แต่ไม่ได้เน้นขายให้กับประชาชนทั่วไป กิจการการค้าปลีก หมายถึง การขายสินค้าหรือบริการให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปบริโภคหรือนำไปใช้ส่วนตัว


📍นักธุรกิจ SMEs ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

1. ต้องรู้จักมองหาโอกาสอยู่เสมอ เป็นคนแรกที่คิดและลงมือทำ

2. กล้าที่จะเสี่ยง แม้ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อลงมือทำไปแล้วจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร ซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จหรืออาจล้มเหลวก็ได้ แต่การไม่ยอมลงมือทำก็เท่ากับปิดโอกาสไปแล้ว

3. มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยคิดเคยทำมาก่อนย่อมสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้

4. มีความอดทน ความสำเร็จอาจไม่ได้มาโดยง่าย แต่เกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เคยได้รับแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุง

5. มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล รู้จักที่จะคาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนในการไปสู่จุดหมาย


📍อยากเป็นนักธุรกิจ SMEs จะเริ่มต้นอย่างไร

1. เลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจหรือมีความรู้พอสมควรในธุรกิจที่ตนต้องการจะทำ แต่อย่างไรก็ดีควรคำนึงถึงด้วยว่าธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจนั้นจะไปกันได้กับตลาดหรือไม่ จะมีโอกาสที่จะอยู่รอดในตลาดได้มากน้อยแค่ไหน

2. รู้จักคู่แข่งและตลาดให้ดี ทำการศึกษาว่าคู่แข่งที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับเรามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน แต่ละเจ้ามีจุดเด่นอย่างไร รู้จักวิธีการทำการตลาดของคู่แข่ง เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ได้ว่าหากเราคิดจะทำธุรกิจนี้เราจะมีความแตกต่างไปจากธุรกิจอื่น ๆ ที่เคยทำกันมาแล้วอย่างไร เพื่อที่เราจะสามารถดึงจุดเด่นที่เรามีอยู่ออกมาเป็นจุดขายได้

3. คิดถึงการทำการตลาดเพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกับกลุ่มที่ไม่ใช่เป้าหมายที่จะขายสินค้าของเรา จึงควรทำความรู้จักให้ดีเสียก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครและจะต้องวางแผนการตลาดอย่างไรเพื่อให้สินค้าของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ

4. เตรียมงบประมาณในการลงทุนให้พร้อม ซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนเองไปเสียทั้งหมด แต่อาจใช้บริการสินเชื่อ SME เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินก็ได้ เพื่อที่คุณจะได้มีเงินทุนสำรองเอาไว้จ่ายในยามฉุกเฉิน ซึ่งคุณก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อในการทำธุรกิจ SMEs ได้จากหน่วยงานมากมายที่ให้การสนับสนุน ซึ่งก็มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเอสเอ็มอีกสิกรไทย, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน, สินเชื่อกรุงศรี SMEs เป็นต้น


📍ปัญหาและข้อจำกัดของธุรกิจ SMES

ปัญหาและข้อจำกัดของธุรกิจขนาดย่อม

1. ปัญหาด้านการตลาด

2. ขาดแคลนเงินทุน

3. ปัญหาด้านแรงงาน

4. ปัญหาข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการผลิต

5. ข้อจำกัดด้านการจัดการ

6. ปัญหาการเข้าถึงบริการการส่งเสริมของรัฐ

7. ปัญหาข้อจำกัดด้านบริการส่งเสริมพัฒนาขององค์การภาครัฐและเอกชน

8. ปัญหาข้อจำกัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูล


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 28 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts