😀EMOJI ที่ไม่แนะนำ✨


😀EMOJI ที่ไม่แนะนำ

· อิโมจิที่ยากต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น วัตถุ ทิวทัศน์ · อิโมจิที่มีลักษณะคล้ายกันจนแทบแยกไม่ออก เช่น ใช้รูปเหมือนกันแต่มีรูปหนึ่งอ้าปากกว้างกว่าอีกรูปเล็กน้อย · อิโมจิที่รูปในชุดไม่มีความสัมพันธ์กัน

Recent Posts
S__17661959.jpg