top of page

การแจ้งย้ายที่อยู่บริษัท


 การแจ้งย้ายที่อยู่บริษัท ในการย้ายบริษัทจากที่อยู่เดิมไปที่อยู่ใหม่สามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้ต้องมีขึ้นตอนอย่างไรบ้างหรือต้องแจ้งแก่ใครวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมกัน 🔸เงื่อนไขที่ต้องต้องทราบเมื่อย้ายบริษัท 1.หากบริษัทหรือกิจการนั้นได้รับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทำการแจ้งย้ายที่อยู่ต่อกรมสรรพากร ไม่ต่ำกว่า 15 วัน แล้วแจ้งย้ายที่อยู่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นลำดับต่อมา 2. หากบริษัทหรือกิจการนั้นได้รับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ย้ายข้ามจังหวัดหรือเขตพื้นที่ให้แจ้งย้ายออกกับกรมสรรพากรของที่อยู่เดิมก่อนแล้วจึงแจ้งย้้ายเข้าต่อกรมสรรพากรของที่อยู่ใหม่ 3. แต่หากไม่ได้รับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่จำเป็นต้องแจ้งย้ายต่อกรมสรรพากรสามารถแจ้งย้ายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย 🔸ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเมื่อย้ายที่อยู่บริษัท - ดำเนินการกับกรมพํฒนาการค้า กระทรวงพานิชย์ - ที่ตั้งที่อยู่ใหม่อยู่จังหวัดเดียวกับที่อยู่ที่ย้ายออก - ให้ทำคำขอจดทะเบียนและนำไปยื่นจดทะเบียนโดยนายทะเบียนจะเป็นผู้รับจดทะเบียน 🔸เอกสารที่ใช้ยื่นจดทะเบียนมีดังนี้ 1. คำขอจดทะเบียนบริษัท (บอจ.1) 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ(หรือ) มติพิเศษ ( บอจ.4) 4. แผนที่ตั้งสำนักงานใหม่รวมถึงสถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ 5. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ใช้ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน 6. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ(หากมี) ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ ทำบัญชี เป็นต้น 7. หนังสือมอบอำนาจ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ปิดด้วยอากรแสตมป์) 🔸ย้ายที่อยู่ใหม่ไปจังหวัดอื่น กรณีนี้ต้องมีการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 14 วันผ่านไปรษณีย์ตอบรับแต่อนหน้านั้นต้องมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ครั้ง และในการประชุมต้องระบุวาระการประชุมแก้ไขเพิ่มเติมว่าจะย้ายไปจังหวัดใดลงในหนังสือบริคณห์สนธิ  🔸ดำเนินการกับกรมสรรพากร เอกสารที่ต้องเตรีมมีดังนี้ 1. แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน (ภ.พ.09) จำนวน 3 ฉบับ 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เดิม 3. หลักฐานแสดงที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่ ได้แก่สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (หากเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ(หากเจ้าของให้ใช้โดยไม่ได้รับค่าเช่า) 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ 5. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม ได้แก่ สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาโฉนดที่ดิน คำขอเลขที่บ้าน เป็นต้น 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล(ผู้ให้เช่านิติบุคคล) 7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่ใหม่ 8. หนังสือมอบอำนาจ(ปิดด้วยอากรแสตมป์) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(หากผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง) 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการเป็นผู้มีอำนาจลงนาม 10. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ต้องไม่เกิน 6 เดือน) ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การแจ้งย้ายที่อยู่บริษัท


ในการย้ายบริษัทจากที่อยู่เดิมไปที่อยู่ใหม่สามารถทำได้หรือไม่ หากทำได้ต้องมีขึ้นตอนอย่างไรบ้างหรือต้องแจ้งแก่ใครวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมกัน


🔸เงื่อนไขที่ต้องต้องทราบเมื่อย้ายบริษัท

1.หากบริษัทหรือกิจการนั้นได้รับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทำการแจ้งย้ายที่อยู่ต่อกรมสรรพากร ไม่ต่ำกว่า 15 วัน แล้วแจ้งย้ายที่อยู่ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นลำดับต่อมา

2. หากบริษัทหรือกิจการนั้นได้รับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ย้ายข้ามจังหวัดหรือเขตพื้นที่ให้แจ้งย้ายออกกับกรมสรรพากรของที่อยู่เดิมก่อนแล้วจึงแจ้งย้้ายเข้าต่อกรมสรรพากรของที่อยู่ใหม่

3. แต่หากไม่ได้รับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่จำเป็นต้องแจ้งย้ายต่อกรมสรรพากรสามารถแจ้งย้ายต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย


🔸ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเมื่อย้ายที่อยู่บริษัท

- ดำเนินการกับกรมพํฒนาการค้า กระทรวงพานิชย์

- ที่ตั้งที่อยู่ใหม่อยู่จังหวัดเดียวกับที่อยู่ที่ย้ายออก

- ให้ทำคำขอจดทะเบียนและนำไปยื่นจดทะเบียนโดยนายทะเบียนจะเป็นผู้รับจดทะเบียน


🔸เอกสารที่ใช้ยื่นจดทะเบียนมีดังนี้

1. คำขอจดทะเบียนบริษัท (บอจ.1)

2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ(หรือ) มติพิเศษ ( บอจ.4)

4. แผนที่ตั้งสำนักงานใหม่รวมถึงสถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ

5. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ใช้ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

6. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ(หากมี) ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ ทำบัญชี เป็นต้น

7. หนังสือมอบอำนาจ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ปิดด้วยอากรแสตมป์)


🔸ย้ายที่อยู่ใหม่ไปจังหวัดอื่น

กรณีนี้ต้องมีการออกหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 14 วันผ่านไปรษณีย์ตอบรับแต่อนหน้านั้นต้องมีการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ครั้ง และในการประชุมต้องระบุวาระการประชุมแก้ไขเพิ่มเติมว่าจะย้ายไปจังหวัดใดลงในหนังสือบริคณห์สนธิ


🔸ดำเนินการกับกรมสรรพากร

เอกสารที่ต้องเตรีมมีดังนี้

1. แบบคำขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน (ภ.พ.09) จำนวน 3 ฉบับ

2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เดิม

3. หลักฐานแสดงที่ตั้งสถานประกอบการแห่งใหม่ ได้แก่สัญญาเช่าอาคารอันเป็นที่ตั้งสถานประกอบการปิดอากรแสตมป์ (หากเช่า) หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ(หากเจ้าของให้ใช้โดยไม่ได้รับค่าเช่า)

4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสถานประกอบการ

5. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม ได้แก่ สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาโฉนดที่ดิน คำขอเลขที่บ้าน เป็นต้น

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสถานประกอบการของผู้ให้เช่าหรือผู้ยินยอม หนังสือรับรองนิติบุคคล(ผู้ให้เช่านิติบุคคล)

7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการโดยสังเขป พร้อมภาพถ่ายสถานประกอบการที่ใหม่

8. หนังสือมอบอำนาจ(ปิดด้วยอากรแสตมป์) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(หากผู้ประกอบการไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง)

9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการเป็นผู้มีอำนาจลงนาม

10. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ต้องไม่เกิน 6 เดือน)


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 17 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Commentaires


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page