top of page

📣ฐานภาษี Tax Base


 📣ฐานภาษี Tax Base ภาษี คือ ภาระที่กฎหมายกำหนดให้ประประชาชนมีหน้าที่นำส่งแก่ภาครัฐเพื่อเป็นการสนับสนุนแต่สิ่งที่จะมากำหนดหรือมูลเหตให้เกิดการจ่ายภาษีนั้นเรียกว่า ฐานภาษี Tax base ใช้เป็นสิ่งประเมินในการจ่าภาษี 👉🏻ฐานภาษีสำคัญมีอะไรบ้าง 1.เงินได้ (Income) คือ การประเมินการเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 2.ทรัพย์สิน (Property) คือ การประเมินจากฐานของทรัพย์ของบุคคลที่มีรายการทรัพย์ถึงเกณฑ์ก็ต้องต้องภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างภาษีในฐานนี้ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีรถยนต์เป็นต้น 3.สินค้าและบรการ (Good and Services) เป็นภาษีที่เก็บจากฐานของสินค้า เช่น สินค้านำเข้า การแสดงที่ให้ความบันเทิงต่างๆ ตัอย่างของภาษีในนี้ ได้แก่ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตร เป็นต้น 4.สิทธิในการประกอบธุรกิจ (Licences) เป็นภาษีที่เก็บจากการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 👉🏻ประเภทของภาษีมีกี่ประเภท ประเภทของฐานภาษีมี 3 ประเภท ดังนี้ 1.จัดเก็บจากฐานรายได้ คือ ภาษีที่ใช้เกณฑ์รายได้มากำหนดในการเก็บภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2.จัดเก็บจากฐานบริโภค คือ ภาษีที่กำหนดจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ เช่น ภาษีสรรพสามิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร 3.จัดเก็บจากฐานรายได้ คือ ภาษีนี้จะดูจากรายได้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บ เช่น ภษาีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 👉🏻ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึงอะไร ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าและบริการ - ฐานภาษีกรณีทั่วไป เป็น ราคาสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการรวมถึงภาษีสรรพสามิตร แต่มีการละเว้นส่วนนี้ ได้แก่ ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ค่าชดเชยหรือเงินอุดหนุนอธิบดีได้กำหนดอันได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี ภาษีขาย และค่าตอบแทนที่ได้กำหนดโดยอธิบดีตามการอนุมัติของรัฐมนตรี - ฐานภาษีการส่งออกและนำเข้า การส่งออกสินค้าจะใช้ราคา F.O.B + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีอื่น ๆ + ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่นับเอาอากรขาออก เงินมัดจำ ส่วนฐานภาษีการนำเข้าให้ใช้ราคา C.I.F. + ภาษีสรรพสามิต + อากรขาเข้า  ราคา F.O.B. เป็นราคาที่แสดง ณ ด่านศุลกากร ไม่นับกับค่าขนส่ง และค่าประกันภัย ราคา C.I.F. เป็นราคารวมประกันภัย รวมค่าระวางหรือค่าขนส่ง ราคา C.I.F. นั้นอาจขึ้นอยู่กับราคาที่กรมศุลกากร  - ฐานภาษีกรณีพิเศษ หากกิจการมีการขายสินค้าหรือให้บริการต่ำกว่ากว่าราคาตลาดหรือไม่ไม่รับเงินจากการประกอบธุรกิจปราศจากความจำเป็นการคำนวณฐานภาษีจะใช้เกณฑ์ราคาตามตลาดทั่วไป ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

📣ฐานภาษี Tax Base


ภาษี คือ ภาระที่กฎหมายกำหนดให้ประประชาชนมีหน้าที่นำส่งแก่ภาครัฐเพื่อเป็นการสนับสนุนแต่สิ่งที่จะมากำหนดหรือมูลเหตให้เกิดการจ่ายภาษีนั้นเรียกว่า ฐานภาษี Tax base ใช้เป็นสิ่งประเมินในการจ่าภาษี


👉🏻ฐานภาษีสำคัญมีอะไรบ้าง

1.เงินได้ (Income) คือ การประเมินการเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2.ทรัพย์สิน (Property) คือ การประเมินจากฐานของทรัพย์ของบุคคลที่มีรายการทรัพย์ถึงเกณฑ์ก็ต้องต้องภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างภาษีในฐานนี้ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีรถยนต์เป็นต้น

3.สินค้าและบรการ (Good and Services) เป็นภาษีที่เก็บจากฐานของสินค้า เช่น สินค้านำเข้า การแสดงที่ให้ความบันเทิงต่างๆ ตัอย่างของภาษีในนี้ ได้แก่ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตร เป็นต้น

4.สิทธิในการประกอบธุรกิจ (Licences) เป็นภาษีที่เก็บจากการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ


👉🏻ประเภทของภาษีมีกี่ประเภท

ประเภทของฐานภาษีมี 3 ประเภท ดังนี้

1.จัดเก็บจากฐานรายได้ คือ ภาษีที่ใช้เกณฑ์รายได้มากำหนดในการเก็บภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.จัดเก็บจากฐานบริโภค คือ ภาษีที่กำหนดจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ เช่น ภาษีสรรพสามิตร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร

3.จัดเก็บจากฐานรายได้ คือ ภาษีนี้จะดูจากรายได้เป็นเกณฑ์ในการเรียกเก็บ เช่น ภษาีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


👉🏻ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึงอะไร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของสินค้าและบริการ


- ฐานภาษีกรณีทั่วไป

เป็น ราคาสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการรวมถึงภาษีสรรพสามิตร แต่มีการละเว้นส่วนนี้ ได้แก่ ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ค่าชดเชยหรือเงินอุดหนุนอธิบดีได้กำหนดอันได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรี ภาษีขาย และค่าตอบแทนที่ได้กำหนดโดยอธิบดีตามการอนุมัติของรัฐมนตรี


- ฐานภาษีการส่งออกและนำเข้า

การส่งออกสินค้าจะใช้ราคา F.O.B + ภาษีสรรพสามิต + ภาษีอื่น ๆ + ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่นับเอาอากรขาออก เงินมัดจำ ส่วนฐานภาษีการนำเข้าให้ใช้ราคา C.I.F. + ภาษีสรรพสามิต + อากรขาเข้า

ราคา F.O.B. เป็นราคาที่แสดง ณ ด่านศุลกากร ไม่นับกับค่าขนส่ง และค่าประกันภัย


ราคา C.I.F. เป็นราคารวมประกันภัย รวมค่าระวางหรือค่าขนส่ง ราคา C.I.F. นั้นอาจขึ้นอยู่กับราคาที่กรมศุลกากร

- ฐานภาษีกรณีพิเศษ

หากกิจการมีการขายสินค้าหรือให้บริการต่ำกว่ากว่าราคาตลาดหรือไม่ไม่รับเงินจากการประกอบธุรกิจปราศจากความจำเป็นการคำนวณฐานภาษีจะใช้เกณฑ์ราคาตามตลาดทั่วไป


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>> https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 18 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page