top of page

เทคนิคเริ่มต้น “ขายลอตเตอรี่” และช่องทางการขาย ที่พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ต้องรู้❗


เทคนิคเริ่มต้น “ขายลอตเตอรี่” และช่องทางการขาย ที่พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ต้องรู้❗ การขายลอตเตอรี่นั้น ก็เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ โดยในปี 2564 ทางกองสลากกำลังเร่งพัฒนาระบบการซื้อขายลอตเตอรี่ให้สามารถจำหน่ายในราคา 80 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการแนะนำการประกอบอาชีพรวยเร็วนี้ เราจึงมาพร้อมกับรายละเอียดและข้อมูลของวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย ไปอ่านกันเลย สำหรับทุกท่านที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวง และมีเงินทุนตั้งต้นพอสมควร คงเริ่มสนใจในการประกอบธุรกิจการสมัครขายลอตเตอรี่ 2564 โดยวิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 นั้น ทุกท่านต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจการพิจารณาและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขายที่จะต้องสมัครขายลอตเตอรี่ 2564 ในฐานะตัวแทนจำหน่ายเสียก่อน โดยกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการกำหนดประเภทและคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ไว้ 2 ประเภท คือ แบบบุคคลทั่วไป และแบบสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ โดยมีวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ ไว้ดังนี้ 🔸สมัครขายลอตเตอรี่ยังไง? 1. สมัครขายลอตเตอรี่ 2564 : ตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป - มีสัญชาติไทย - มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปี - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์ - ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม - ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ำซ้อนกับประเภทที่สอง - ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทที่จัดมาให้ปฏิบัติงานที่กองสลาก หรือเป็นคู่สมรสของบุคคลต้องห้าม - ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ - ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นการชั่วคราว - กรณีใช้สิทธิคนพิการ แต่ไม่สามารถจำหน่ายด้วยตัวเอง ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายแทน เงื่อนไข - จะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากด้วยตนเอง - วิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ต้องจำหน่ายสลากในราคาที่กำหนดเท่านั้น - ต้องจำหน่ายสลากในลักษณะการค้าปลีก ห้ามขายส่งเด็ดขาด - ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบเกี่ยวกับวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ - จำนวนสลากที่จะได้รับการจัดสรร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด 2. สมัครขายลอตเตอรี่ 2564 : ตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล - มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย - เป็นองค์กร/ หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล/ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ/ จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี - ต้องมีรายการแสดงสถานะทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีย้อนหลังไม่น้อยว่า 1 ปี - มีเอกสารแสดงการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ต้องแสดงรายชื่อผู้พิการที่ใช้วิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของสลากทั้งหมด - ต้องเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการควบคุม ดูแลสมาชิกของตนให้จำหน่ายในราคา และสถานที่ที่กำหนด - สมาชิกที่ใช้วิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ของสมาคม มูลนิธิ องค์กรนี้ ต้องมีคุณสมบัติเดียวกันกับตัวแทนประเภทบุคคลทั่วไป 🔸วิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 เมื่อเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครขายลอตเตอรี่ 2564 กันแล้ว เราจะมาดูกันต่อที่วิธีลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 ซึ่งทุกท่านที่ผ่านการพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถดำเนินการสั่งจองและใช้วิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 จากหลากหลายช่องทาง ดังนี้ - สั่งจองโดยตรงกับกองสลาก โดยวิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 วิธีนี้เป็นการสั่งจองและซื้อลอตเตอรี่ตามโควตาที่สั่งจอง โดยในอดีตจะมีผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่ได้โควตาเยอะ แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ให้สามารถกระจายไปสู่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้มากขึ้น - ซื้อจากพ่อค้าคนกลาง วิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 วิธีนี้จะเป็นอีกวิธีที่ผู้จำหน่ายรายย่อยต้องดำเนินการติอต่อขอซื้อลอตเตอรี่จากคนกลาง โดยจะส่งผลให้ราคาของลอตเตอรี่นั้นมีแนวโน้วที่จะปรับสูงขึ้น และจะไม่สามารถสร้างกำไรจากการขายได้ ส่งผลให้วิธีการนี้ จะเป็นวิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 อีกวิธีที่ไม่นิยมทำ - สั่งจองกับธนาคารกรุงไทย หลังจากราคาลอตเตอรี่พุ่งสูงขึ้นในหลาย ๆ ช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลมีความต้องการในการจัดการและลดการจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคา โดยหนึ่งในวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 และการสมัครขายลอตเตอรี่ 2564 ที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้ คือ การจองและซื้อกับธนาคารกรุงไทย ผ่าน Krungthai NEXT ซึ่งเป็นอีกวิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 ที่จะสามารถช่วยให้ทุกท่านสามารถได้ลอตเตอรี่มาขายได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่จะมีการจำกัดเพียง คนละ 1 ครั้งต่องวดเท่านั้น - การรับจ้างขาย การรับจ้างขายลอตเตอรี่นั้น เป็นอีกอาชีพที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเปรียบได้กับการทำงาน Part time เดือนหนึ่งทำได้ 2 ช่วง โดยสามารถดำเนินการเข้าติดต่อเพื่อรับลอตเตอรี่มาขายได้ที่ผู้แทนจำหน่าย ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้รับจะเป็นค่าจ้างรายวัน แทนกำไลที่จะได้จากการจำหน่ายรายใบ 🔸ต้นทุน-กำไรของการซื้อ “ลอตเตอรี่” ในแต่ละงวด ขั้นต่ำของผู้ค้าหรือคนขายรายใหญ่ต้องซื้อลอตเตอรี่ประมาณ 5 เล่มเป็นจำนวนเงิน35,200 บาทคำนวณแล้วราคาทุนต่อเล่ม 7,040 บาท โดยใน 1 เล่ม มี 100 ใบ ต้นทุนฉบับละ 70.40 บาท หากขายหมดในราคาใบละ 80 บาท จะได้เงินทั้งหมด 8,000 บาท ทำให้มีกำไรเล่มละ 960 บาท หากขายหมด 5 เล่ม จะได้กำไร 4,800 บาทต่องวด เดือนหนึ่งออกรางวัลสองครั้ง เท่ากับได้กำไรที่คาดหวัง 9,600 บาทต่อเดือน รวมกำไรที่คาดไว้ทั้งสิ้นปีละ 115,200 บาท 🔸วิธีขาย “ลอตเตอรี่” แบบไม่ใช่ผู้ค้ารายใหญ่ ในฐานะคนทั่วไปที่ไม่ได้โควตาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกองสลาก มีวิธีในการนำ “ลอตเตอรี่” มาขาย ดังนี้ 1.ซื้อจากคนกลาง สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับโควตาลอตเตอรี่ ส่วนใหญ่ก็จะไปรับมาจากพ่อค้าคนกลางซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 75 – 85 บาท แล้วแต่ว่าผ่านคนกลางกันลงมากี่ทอด การซื้อผ่านคนกลางนั้นค่อนข้างได้กำไรต่อใบน้อย 5 – 10 บาทเท่านั้น  2.รับจ้างขาย วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับคนที่ไม่ต้องการลงทุนและเสี่ยงรับภาระจากการขายไม่หมด ซึ่งอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่ 300 – 400 บาท/วัน เงื่อนไขต่างๆขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าของแผงขาย  และจากปัญหาที่คนเสี่ยงโชคต้องเจอทุกวันนี้คือ “หวยราคาแพง” ทั้งที่กองสลากบอกว่าราคามาตรฐานคือ “80 บาท” แต่คนซื้อก็ต้องเข้าใจว่าคนขายรายย่อยเขาก็รับมาเอง โดยยี่ปั๊วแต่ละรายปล่อยราคาไม่เท่ากันมีทั้งปล่อยในราคาเงินสด และเงินเครดิต ตั้งแต่ 80-90 บาท และเมื่อนำมาขายหากขายไม่ชำนาญ อาจจะเหลือเยอะ ขายไม่หมดก็ต้องเสี่ยงดวงว่าลอตเตอรี่ที่เหลือนั้นจะถูกรางวัลหรือไม่ ถ้าถูกเองก็ดีไป แต่ถ้าไม่ถูกหวย มันก็คือเศษกระดาษ และสูญเงินทุนในทันที  🔸ช่องทางการขายลอตเตอรี่ 1. ตั้งแผงขายในเขตชุมชน วิธีนี้ได้รับความนิยมมาก มีทั้งการตั้งเป็นซุ้มเล็ก ๆ สำหรับขายลอตเตอรี่ หรือจะเดินขาย โดยใส่กระเป๋าไม้สำหรับลอตเตอรี่ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ได้ แหล่งขายลอตเตอรี่ยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร คือ แถวกองสลาก บริเวณแยกคอกวัว 2. ขายผ่านออนไลน์ ปัจจุบันมีช่องทางการขายแบบออนไลน์ ซึ่งจะเก็บรวบรวมลอตเตอรี่พร้อมจำหน่ายเอาไว้ และสแกนด้วยระบบ AI เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อ พร้อมรองรับการชำระเงินทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิต เป็นอีกช่องทางที่สะดวก และมีโอกาสในตัวเลขที่ต้องการโดยไม่ต้องหาจากหลายแหล่งซื้อ 3. ขายผ่านเฟซบุ๊ก การขายผ่านเฟซบุ๊กเป็นการลงประกาศขายลอตเตอรี่ แล้วให้ลูกค้ามาจับจองลอตเตอรี่ที่ชอบก่อนจะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ 4. กำไรจากการขายลอตเตอรี่ การขายลอตเตอรี่เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่มุ่งหวังผลกำไร โดยกำไรของการขายลอตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย แบ่งรายได้จากต้นทุนลอตเตอรี่ได้ ดังนี้ 5. กลุ่มรับจ้างขายลอตเตอรี่ ผู้ที่รับจ้างขายลอตเตอรี่จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องการขาดทุน เพราะไม่ได้จ่ายเงินซื้อลอตเตอรี่ แต่ได้รายได้จากการขายลอตเตอรี่ที่มีผู้จ้างให้ขาย รายได้อาจจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการตกลง โอกาสขาดทุนไม่มี แต่กำไรก็ไม่มีเช่นกัน มีเพียงรายได้ที่ได้จากผู้ว่าจ้างเท่านั้น 6. กลุ่มซื้อลอตเตอรี่มาขาย การขายลอตเตอรี่ของตัวเอง กำไรจะมาจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ปัจจุบันมีการกำหนดราคาลอตเตอรี่ไม่ให้เกินคู่ละ 80 บาท สิ่งที่จะเป็นกำไรได้จึงมาจากราคาจองลอตเตอรี่ ดังนี้ - สั่งจองเองหรือได้โควตาจากกองสลาก ราคาทุนจะตกใบละประมาณ 70.40 บาท หากขายใบละ 80 บาท ก็จะได้กำไรเกือบ 10 บาท ต่อใบ - ซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาลอตเตอรี่จะไม่แน่นอน อาจจะได้ราคาถูกที่สุด 72 บาท หรืออาจจะแพงกว่านั้น ผู้ขายต้องไปบวกราคากำไรเอง ซึ่งมักจะต้องขาย 80 บาท กำไรก็จะตกใบละ 8 บาท หรือน้อยกว่า นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในเรื่องการขายไม่หมด เพราะกองสลากไม่มีนโยบายซื้อคืนลอตเตอรี่ การสั่งจองหรือสั่งซื้อจึงควรประเมินการขายของตัวเองด้วย แต่โดยรวมการขายลอตเตอรี่ก็ทำกำไรได้ดี เพราะคนนิยมซื้อ และเมื่อขายไม่หมดสามารถนำลอตเตอรี่ที่เหลือไปลุ้นรางวัลเองได้ การขายลอตเตอรี่เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ต้องการเงินทุน ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >>https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

เทคนิคเริ่มต้น “ขายลอตเตอรี่” และช่องทางการขาย ที่พ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ต้องรู้❗


การขายลอตเตอรี่นั้น ก็เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ โดยในปี 2564 ทางกองสลากกำลังเร่งพัฒนาระบบการซื้อขายลอตเตอรี่ให้สามารถจำหน่ายในราคา 80 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการแนะนำการประกอบอาชีพรวยเร็วนี้ เราจึงมาพร้อมกับรายละเอียดและข้อมูลของวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย ไปอ่านกันเลย


สำหรับทุกท่านที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวง และมีเงินทุนตั้งต้นพอสมควร คงเริ่มสนใจในการประกอบธุรกิจการสมัครขายลอตเตอรี่ 2564 โดยวิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 นั้น ทุกท่านต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจการพิจารณาและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขายที่จะต้องสมัครขายลอตเตอรี่ 2564 ในฐานะตัวแทนจำหน่ายเสียก่อน โดยกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการกำหนดประเภทและคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ไว้ 2 ประเภท คือ แบบบุคคลทั่วไป และแบบสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ โดยมีวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ ไว้ดังนี้


🔸สมัครขายลอตเตอรี่ยังไง?

1. สมัครขายลอตเตอรี่ 2564 : ตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป

- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปี

- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจำหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์

- ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

- ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ำซ้อนกับประเภทที่สอง

- ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทที่จัดมาให้ปฏิบัติงานที่กองสลาก หรือเป็นคู่สมรสของบุคคลต้องห้าม

- ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ

- ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นการชั่วคราว

- กรณีใช้สิทธิคนพิการ แต่ไม่สามารถจำหน่ายด้วยตัวเอง ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จำหน่ายแทน


เงื่อนไข

- จะต้องเป็นผู้ทำการค้าสลากด้วยตนเอง

- วิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ต้องจำหน่ายสลากในราคาที่กำหนดเท่านั้น

- ต้องจำหน่ายสลากในลักษณะการค้าปลีก ห้ามขายส่งเด็ดขาด

- ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบเกี่ยวกับวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ

- จำนวนสลากที่จะได้รับการจัดสรร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด


2. สมัครขายลอตเตอรี่ 2564 : ตัวแทนจำหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล

- มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

- เป็นองค์กร/ หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล/ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ/ จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ต้องมีรายการแสดงสถานะทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีย้อนหลังไม่น้อยว่า 1 ปี

- มีเอกสารแสดงการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- ต้องแสดงรายชื่อผู้พิการที่ใช้วิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของสลากทั้งหมด

- ต้องเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการควบคุม ดูแลสมาชิกของตนให้จำหน่ายในราคา และสถานที่ที่กำหนด

- สมาชิกที่ใช้วิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ของสมาคม มูลนิธิ องค์กรนี้ ต้องมีคุณสมบัติเดียวกันกับตัวแทนประเภทบุคคลทั่วไป


🔸วิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564

เมื่อเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครขายลอตเตอรี่ 2564 กันแล้ว เราจะมาดูกันต่อที่วิธีลงทะเบียนขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 2564 ซึ่งทุกท่านที่ผ่านการพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถดำเนินการสั่งจองและใช้วิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 จากหลากหลายช่องทาง ดังนี้


- สั่งจองโดยตรงกับกองสลาก

โดยวิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 วิธีนี้เป็นการสั่งจองและซื้อลอตเตอรี่ตามโควตาที่สั่งจอง โดยในอดีตจะมีผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่ได้โควตาเยอะ แต่ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 ให้สามารถกระจายไปสู่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้มากขึ้น


- ซื้อจากพ่อค้าคนกลาง

วิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 วิธีนี้จะเป็นอีกวิธีที่ผู้จำหน่ายรายย่อยต้องดำเนินการติอต่อขอซื้อลอตเตอรี่จากคนกลาง โดยจะส่งผลให้ราคาของลอตเตอรี่นั้นมีแนวโน้วที่จะปรับสูงขึ้น และจะไม่สามารถสร้างกำไรจากการขายได้ ส่งผลให้วิธีการนี้ จะเป็นวิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 อีกวิธีที่ไม่นิยมทำ


- สั่งจองกับธนาคารกรุงไทย

หลังจากราคาลอตเตอรี่พุ่งสูงขึ้นในหลาย ๆ ช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลมีความต้องการในการจัดการและลดการจำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคา โดยหนึ่งในวิธีรับลอตเตอรี่มาขาย 2564 และการสมัครขายลอตเตอรี่ 2564 ที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้ คือ การจองและซื้อกับธนาคารกรุงไทย ผ่าน Krungthai NEXT ซึ่งเป็นอีกวิธีซื้อลอตเตอรี่มาขาย 2564 ที่จะสามารถช่วยให้ทุกท่านสามารถได้ลอตเตอรี่มาขายได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่จะมีการจำกัดเพียง คนละ 1 ครั้งต่องวดเท่านั้น


- การรับจ้างขาย

การรับจ้างขายลอตเตอรี่นั้น เป็นอีกอาชีพที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเปรียบได้กับการทำงาน Part time เดือนหนึ่งทำได้ 2 ช่วง โดยสามารถดำเนินการเข้าติดต่อเพื่อรับลอตเตอรี่มาขายได้ที่ผู้แทนจำหน่าย ซึ่งค่าตอบแทนที่ได้รับจะเป็นค่าจ้างรายวัน แทนกำไลที่จะได้จากการจำหน่ายรายใบ


🔸ต้นทุน-กำไรของการซื้อ “ลอตเตอรี่” ในแต่ละงวด

ขั้นต่ำของผู้ค้าหรือคนขายรายใหญ่ต้องซื้อลอตเตอรี่ประมาณ 5 เล่มเป็นจำนวนเงิน35,200 บาทคำนวณแล้วราคาทุนต่อเล่ม 7,040 บาท โดยใน 1 เล่ม มี 100 ใบ ต้นทุนฉบับละ 70.40 บาท หากขายหมดในราคาใบละ 80 บาท จะได้เงินทั้งหมด 8,000 บาท ทำให้มีกำไรเล่มละ 960 บาท หากขายหมด 5 เล่ม จะได้กำไร 4,800 บาทต่องวด เดือนหนึ่งออกรางวัลสองครั้ง เท่ากับได้กำไรที่คาดหวัง 9,600 บาทต่อเดือน รวมกำไรที่คาดไว้ทั้งสิ้นปีละ 115,200 บาท


🔸วิธีขาย “ลอตเตอรี่” แบบไม่ใช่ผู้ค้ารายใหญ่

ในฐานะคนทั่วไปที่ไม่ได้โควตาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากกองสลาก มีวิธีในการนำ “ลอตเตอรี่” มาขาย ดังนี้


1.ซื้อจากคนกลาง

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้รับโควตาลอตเตอรี่ ส่วนใหญ่ก็จะไปรับมาจากพ่อค้าคนกลางซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 75 – 85 บาท แล้วแต่ว่าผ่านคนกลางกันลงมากี่ทอด การซื้อผ่านคนกลางนั้นค่อนข้างได้กำไรต่อใบน้อย 5 – 10 บาทเท่านั้น

2.รับจ้างขาย

วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับคนที่ไม่ต้องการลงทุนและเสี่ยงรับภาระจากการขายไม่หมด ซึ่งอัตราค่าจ้างจะอยู่ที่ 300 – 400 บาท/วัน เงื่อนไขต่างๆขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าของแผงขาย

และจากปัญหาที่คนเสี่ยงโชคต้องเจอทุกวันนี้คือ “หวยราคาแพง” ทั้งที่กองสลากบอกว่าราคามาตรฐานคือ “80 บาท” แต่คนซื้อก็ต้องเข้าใจว่าคนขายรายย่อยเขาก็รับมาเอง โดยยี่ปั๊วแต่ละรายปล่อยราคาไม่เท่ากันมีทั้งปล่อยในราคาเงินสด และเงินเครดิต ตั้งแต่ 80-90 บาท และเมื่อนำมาขายหากขายไม่ชำนาญ อาจจะเหลือเยอะ ขายไม่หมดก็ต้องเสี่ยงดวงว่าลอตเตอรี่ที่เหลือนั้นจะถูกรางวัลหรือไม่ ถ้าถูกเองก็ดีไป แต่ถ้าไม่ถูกหวย มันก็คือเศษกระดาษ และสูญเงินทุนในทันที


🔸ช่องทางการขายลอตเตอรี่

1. ตั้งแผงขายในเขตชุมชน

วิธีนี้ได้รับความนิยมมาก มีทั้งการตั้งเป็นซุ้มเล็ก ๆ สำหรับขายลอตเตอรี่ หรือจะเดินขาย โดยใส่กระเป๋าไม้สำหรับลอตเตอรี่ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ได้ แหล่งขายลอตเตอรี่ยอดนิยมในกรุงเทพมหานคร คือ แถวกองสลาก บริเวณแยกคอกวัว


2. ขายผ่านออนไลน์

ปัจจุบันมีช่องทางการขายแบบออนไลน์ ซึ่งจะเก็บรวบรวมลอตเตอรี่พร้อมจำหน่ายเอาไว้ และสแกนด้วยระบบ AI เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อ พร้อมรองรับการชำระเงินทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิต เป็นอีกช่องทางที่สะดวก และมีโอกาสในตัวเลขที่ต้องการโดยไม่ต้องหาจากหลายแหล่งซื้อ


3. ขายผ่านเฟซบุ๊ก

การขายผ่านเฟซบุ๊กเป็นการลงประกาศขายลอตเตอรี่ แล้วให้ลูกค้ามาจับจองลอตเตอรี่ที่ชอบก่อนจะทำการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้


4. กำไรจากการขายลอตเตอรี่

การขายลอตเตอรี่เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่มุ่งหวังผลกำไร โดยกำไรของการขายลอตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย แบ่งรายได้จากต้นทุนลอตเตอรี่ได้ ดังนี้


5. กลุ่มรับจ้างขายลอตเตอรี่

ผู้ที่รับจ้างขายลอตเตอรี่จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในเรื่องการขาดทุน เพราะไม่ได้จ่ายเงินซื้อลอตเตอรี่ แต่ได้รายได้จากการขายลอตเตอรี่ที่มีผู้จ้างให้ขาย รายได้อาจจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการตกลง โอกาสขาดทุนไม่มี แต่กำไรก็ไม่มีเช่นกัน มีเพียงรายได้ที่ได้จากผู้ว่าจ้างเท่านั้น


6. กลุ่มซื้อลอตเตอรี่มาขาย

การขายลอตเตอรี่ของตัวเอง กำไรจะมาจากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ปัจจุบันมีการกำหนดราคาลอตเตอรี่ไม่ให้เกินคู่ละ 80 บาท สิ่งที่จะเป็นกำไรได้จึงมาจากราคาจองลอตเตอรี่ ดังนี้


- สั่งจองเองหรือได้โควตาจากกองสลาก

ราคาทุนจะตกใบละประมาณ 70.40 บาท หากขายใบละ 80 บาท ก็จะได้กำไรเกือบ 10 บาท ต่อใบ


- ซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง

ราคาลอตเตอรี่จะไม่แน่นอน อาจจะได้ราคาถูกที่สุด 72 บาท หรืออาจจะแพงกว่านั้น ผู้ขายต้องไปบวกราคากำไรเอง ซึ่งมักจะต้องขาย 80 บาท กำไรก็จะตกใบละ 8 บาท หรือน้อยกว่า


นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงในเรื่องการขายไม่หมด เพราะกองสลากไม่มีนโยบายซื้อคืนลอตเตอรี่ การสั่งจองหรือสั่งซื้อจึงควรประเมินการขายของตัวเองด้วย แต่โดยรวมการขายลอตเตอรี่ก็ทำกำไรได้ดี เพราะคนนิยมซื้อ และเมื่อขายไม่หมดสามารถนำลอตเตอรี่ที่เหลือไปลุ้นรางวัลเองได้ การขายลอตเตอรี่เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ต้องการเงินทุน


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680