🌎4 องค์ประกอบหลักของเว็บไซต์✨


🌎4 องค์ประกอบหลักของเว็บไซต์

▶️1. Home Page ▶️คือหน้าแรกของเว็บไซต์ เป็นศูนย์รวมทางด้านข้อมูลคร่าวๆ ขององค์กรทั้งหมดโดยรวม เพื่อนำเสนอว่า องค์กรนั้นๆ มีสินค้า และบริการอะไรบ้าง และมีประวัติความเป็นมาขององค์กรอย่างไร เป็นต้น

▶️2. Web Page ▶️เป็นหน้ารายละเอียดย่อยๆของเว็บไซต์ ซึ่งแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ ซึ่งในหนึ่งเว็บไซต์อาจมีจำนวน Web Page แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่องค์กรต้องการนำเสนอ หากเปรียบเทียบกับหนังสือแล้ว จะเห็นได้ว่า Homepage ได้แก่ปกหนังสือ และ Web Page คือหน้ารายละเอียดด้านในของหนังสือแต่ละแผ่น เป็นต้น

▶️3. Domain ▶️เป็นชื่อเว็บไซต์ หรือที่อยู่ของเว็บที่ให้บุคคลอื่นๆ ได้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Domain มีความหลากหลายของสกุล Domain ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งาน และสถานะขององค์กร เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์จองโรงแรม Agoda ใช้ชื่อ Domain คือ www.agoda.com เป็นต้น

▶️4. Hosting ▶️เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งเว็บไซต์ใดจะใช้พื้นที่ปริมาณมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมด อาทิเช่น รายละเอียดสินค้าและบริการ รูปภาพ ข้อมูลติดต่อ ประวัติองค์กร บทความความรู้ต่างๆ เป็นต้น

5.png
4.png
3.png
2.png
8.png
135554338_414472603233240_16345640947506
Recent Posts