top of page

การะบวนการคัดเลือกสำหรับองค์กร


 การะบวนการคัดเลือกสำหรับองค์กร กระบวนการคัดเลือก คือ วิธีการที่องค์กรใช้ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่จะเข้ามาทำงานในองค์กร ให้เหมาะสมกับกับคุณสมบัติ ที่องค์กรนั้นต้องการ โดยมีการกำหนดเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณา การคัดเลือกที่ประสบความสำเร็จ จะมีตัว Input (ตัวป้อนเข้า) ที่ดี ได้แก่ - การวิเคราะห์งาน (Job analysis) - แผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource plans) - การสรรหา (Recruitment) ลำดับขั้นตอนในการคัดเลือก ขั้นที่ 1 การต้อนรับผู้สมัคร (Preliminary reception of application) เพื่อสังเกตปฏิกิริยาท่าทางของผู้สมัคร ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ ขั้นที่ 2 การทดสอบ (Employment tests) โดยจะมีการแบ่งตามประเภท ได้แก่ ประเถทที่ 1 แบ่งตามสมรรถภาพ มี 3 แบบ ดังนี้ - แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เพื่อวัดความรู้ และทักษะ  - แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เพื่อวัดความชำนาญ และความคล่องแคล่ว - แบบทดสอบบุคคล-สังคม(Personal-Social Test) เพื่อดูการปรับตัว และบุคลิภาพ ประเภทที่ 2 แบ่งตามลักษณะของการกระทำหรือการตอบ มี 3 แบบ ดังนี้ - แบบให้ลงมือกระทำ (Performance Test) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ - แบบให้เขียนตอบ (Paper-Pencil Test) แบบทดสอบข้อเขียน - การสอบปากเปล่า (Oral Test) การสอบสัมภาษณ์ ประเถทที่ 3 แบ่งตามจุดมุ่งหมายการสร้าง มี 2 แบบ ดังนี้  - แบบอัตนัย (Subjective test) - แบบปรนัย (Objective test)  ประเภทที่ 4 แบ่งตามเวลาที่กำหนดให้ตอบ มี 2 แบบ ดังนี้ - แบบใช้ความรวดเร็ว(Speed test) เพื่อดูความไว - แบบที่ให้เวลามาก (Power test) เพื่อดูการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ประเถทที่ 5 แบ่งตามประโยชน์ มี 2 วัตถุประสงค์ ดังนี้  - เพื่อการวินิจฉัย - เพื่อการคาดการณ์ ขั้นที่ 3 การสัมภาษณ์ (Selection interview) มี 5 ประเภท ได้แก่ - การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบให้อิสระแก่ผู้สัมภาษณ์ - การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured or directive interview) มีการเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์ - การสัมภาษณ์แบบผสม (Mixed interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบผสมกันระหว่างแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครสร้าง - การสัมภาษณ์แบบแก้ปัญหา (Problem-solving interviews) เป็นการสัมภาษณ์ที่เน้นวิธีการแก้ปัญหาในสภานการณ์ต่าง ๆ ของผู้สมัคร  - การสัมภาษณ์แบบเข้มข้น(Stress interviews) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีความตึงเครียด เน้นแรงกดดัน เพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองของผู้สมัคร โดยมีกระบวนการสัมภาษณ์ ดังนี้ - การเตรียมการสัมภาษณ์ การเตรียมคำถาม - การสร้างสายสัมพันธ์ (Creation of rapport) เพื่อสร้างความไว้ใจแก่ผู้สมัคร - การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information exchange) เพื่อสร้างบรรยากาศ - การยุติการสัมภาษณ์ (Termination) ในกรณีที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการจะยุติการพูดคุย - การประเมินผล (Evaluation) การบันทึกผล ขั้นที่ 4 การตรวจสอบภูมิหลัง (References and background check) การตรวจสอบภูมิหลังบริษัทเดิมของผู้สมัคร ขั้นที่ 5 การตรวจสุขภาพ (Medical Evaluation) เพื่อรับรองว่า ผู้สมัครจะไม่มีปัญหาในการทำงานกับองค์กรในภายภาคหน้า ขั้นที่ 6 การประชุมปรึกษา เพื่อพิจารณา (Conference) คณะกรรมการร่วมกันอภิปราย และตัดสินคัดเลือกให้บุคคลเข้ามาทำงานในองค์กร ขั้นที่ 7 ทดลองปฏิบัติงาน (Realistic Job Preview) เพื่อดูความเหมาะสมในการทำงานของผู้สมัคร ขั้นที่ 8 ตัดสินใจจ้าง (Hiring Decision) การบรรจุเป็นพนักงานในองค์กร ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

การะบวนการคัดเลือกสำหรับองค์กร


กระบวนการคัดเลือก คือ วิธีการที่องค์กรใช้ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่จะเข้ามาทำงานในองค์กร ให้เหมาะสมกับกับคุณสมบัติ ที่องค์กรนั้นต้องการ โดยมีการกำหนดเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณา


การคัดเลือกที่ประสบความสำเร็จ จะมีตัว Input (ตัวป้อนเข้า) ที่ดี ได้แก่

- การวิเคราะห์งาน (Job analysis)

- แผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource plans)

- การสรรหา (Recruitment)


ลำดับขั้นตอนในการคัดเลือก

ขั้นที่ 1 การต้อนรับผู้สมัคร (Preliminary reception of application) เพื่อสังเกตปฏิกิริยาท่าทางของผู้สมัคร ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์


ขั้นที่ 2 การทดสอบ (Employment tests) โดยจะมีการแบ่งตามประเภท ได้แก่


ประเถทที่ 1 แบ่งตามสมรรถภาพ มี 3 แบบ ดังนี้

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) เพื่อวัดความรู้ และทักษะ

- แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) เพื่อวัดความชำนาญ และความคล่องแคล่ว

- แบบทดสอบบุคคล-สังคม(Personal-Social Test) เพื่อดูการปรับตัว และบุคลิภาพ


ประเภทที่ 2 แบ่งตามลักษณะของการกระทำหรือการตอบ มี 3 แบบ ดังนี้

- แบบให้ลงมือกระทำ (Performance Test) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ

- แบบให้เขียนตอบ (Paper-Pencil Test) แบบทดสอบข้อเขียน

- การสอบปากเปล่า (Oral Test) การสอบสัมภาษณ์


ประเถทที่ 3 แบ่งตามจุดมุ่งหมายการสร้าง มี 2 แบบ ดังนี้

- แบบอัตนัย (Subjective test)

- แบบปรนัย (Objective test)


ประเภทที่ 4 แบ่งตามเวลาที่กำหนดให้ตอบ มี 2 แบบ ดังนี้

- แบบใช้ความรวดเร็ว(Speed test) เพื่อดูความไว

- แบบที่ให้เวลามาก (Power test) เพื่อดูการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์


ประเถทที่ 5 แบ่งตามประโยชน์ มี 2 วัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อการวินิจฉัย

- เพื่อการคาดการณ์


ขั้นที่ 3 การสัมภาษณ์ (Selection interview) มี 5 ประเภท ได้แก่

- การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบให้อิสระแก่ผู้สัมภาษณ์


- การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured or directive interview) มีการเตรียมคำถามในการสัมภาษณ์


- การสัมภาษณ์แบบผสม (Mixed interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบผสมกันระหว่างแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครสร้าง


- การสัมภาษณ์แบบแก้ปัญหา (Problem-solving interviews) เป็นการสัมภาษณ์ที่เน้นวิธีการแก้ปัญหาในสภานการณ์ต่าง ๆ ของผู้สมัคร


- การสัมภาษณ์แบบเข้มข้น(Stress interviews) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีความตึงเครียด เน้นแรงกดดัน เพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองของผู้สมัคร


โดยมีกระบวนการสัมภาษณ์ ดังนี้

- การเตรียมการสัมภาษณ์ การเตรียมคำถาม

- การสร้างสายสัมพันธ์ (Creation of rapport) เพื่อสร้างความไว้ใจแก่ผู้สมัคร

- การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information exchange) เพื่อสร้างบรรยากาศ

- การยุติการสัมภาษณ์ (Termination) ในกรณีที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการจะยุติการพูดคุย

- การประเมินผล (Evaluation) การบันทึกผล


ขั้นที่ 4 การตรวจสอบภูมิหลัง (References and background check) การตรวจสอบภูมิหลังบริษัทเดิมของผู้สมัคร


ขั้นที่ 5 การตรวจสุขภาพ (Medical Evaluation) เพื่อรับรองว่า ผู้สมัครจะไม่มีปัญหาในการทำงานกับองค์กรในภายภาคหน้า


ขั้นที่ 6 การประชุมปรึกษา เพื่อพิจารณา (Conference) คณะกรรมการร่วมกันอภิปราย และตัดสินคัดเลือกให้บุคคลเข้ามาทำงานในองค์กร


ขั้นที่ 7 ทดลองปฏิบัติงาน (Realistic Job Preview) เพื่อดูความเหมาะสมในการทำงานของผู้สมัคร


ขั้นที่ 8 ตัดสินใจจ้าง (Hiring Decision) การบรรจุเป็นพนักงานในองค์กร


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 9 ครั้ง

Comments


CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page