top of page

ภาษีทางตรง VS ภาษีทางอ้อม


 ภาษีทางตรง VS ภาษีทางอ้อม “ภาษี” คำที่ทุกคนต้องเคยได้ยินกัน แต่ภาษีนั้นคืออะไรกันแน่ และภาษีมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร 📌ภาษีคืออะไร ภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐเรียกเก็บจากประชาชนในประเทศ ภาษีจะเก็บทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งภาษีที่เก็บได้นั้นจะใช้ในการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างสาธารณูปโภค การศึกษา ค่าเงินเดือนของข้าราชการ เป็นต้น 📌แล้วภาษีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ภาษีที่เรียกเก็บกับประชาชนในประเทศจะมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม 📌แล้วภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมคืออะไร และต่างกันอย่างไรบ้าง ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่จัดเก็บแบบเจาะจงอย่างชัดเจนว่าต้องการเก็บกับใครหรือองค์กรใด โดยภาษีทางตรงก็แบ่งย่อยออกมาได้ ดังนี้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บโดยตรงกับบุคคลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรมสรรพากรจะเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีประเภทนี้ - ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่จัดเก็บโดยตรงกับผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดอัตราภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 - ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้ที่มาจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยภาษี ประเภทเป็นภาษีที่มาแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งภาษีประเภทนี้จะจัดเก็บในช่วงวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยมีวิธีการคำนวณภาษีดังนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์ - มูลค่ายกเว้น) x อัตราภาษี - ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ที่ได้รับมรดก เมื่อมีการโอนทรัพย์สิน - ภาษีทรัพย์สินต่าง ๆ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีรถยนต์  ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่จัดเก็บแบบไม่เจาะจงว่าต้องการเก็บกับใคร โดยภาษีทางอ้อมก็แบ่งย่อยออกมาได้ ดังนี้ - ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่รู้จักกันในชื่อ VAT คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อหรือใช้สินค้าและบริการภายในประเทศ โดยได้กำหนดอัตราภาษีเอาไว้ที่ร้อยละ 7 และ 1 ใน 9 ที่เก็บได้จะแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะ โดยกิจการที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ ได้แก่ 1. ธนาคาร 2. ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ 3. ประกันชีวิต 4. การรับจำนำ   5. กิจการที่คล้ายกับธนาคารพาณิชย์ 6. ขายอสังหาริมทรัพย์ 7. ขายหลักทรัพย์ 8. กิจการอื่น ๆ - อากรแสตมป์ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการทำตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่บัญชีอัตราอากรแสตมป์กำหนด ซึ่งลักษณะของอากรแสตมป์จะจัดพิมพ์คล้ายกับตราไปรษณียากร ต่างกันตรงที่อากรแสตมป์ไม่มีตราประทับ แต่จะใช้การขีดฆ่าแสดงการใช้แทน จากภาษีทั้งหมดที่ได้กล่าวข้างต้นหลายคนอาจมองว่าประชาชนต้องเสียภาษีเสมอ แล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทางรัฐบาลจะมีมาตรการใดที่ช่วยประชาชนไหม คำตอบคือมี รัฐบาลจะมีการลดหย่อนภาษีใน หลาย ๆ ประเภท เช่น ประกันสุขภาพลดหย่อนภษี การซื้อกองทุน เป็นต้น ----------------------------------------------------------------------------------- สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA  สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง  รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์ >> https://www.chatstickmarket.com/langran ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้ >> https://www.chatstickmarket.com/portfolio ------------------------------------------------------------------------------------ 💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙 📱Tel : 0840104252 📱0947805680 สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์) 📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH ┏━━━━━━━━━┓ 📲 LINE: @chatstick ┗━━━━━━━━━┛ หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM 🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran 🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

ภาษีทางตรง VS ภาษีทางอ้อม


“ภาษี” คำที่ทุกคนต้องเคยได้ยินกัน แต่ภาษีนั้นคืออะไรกันแน่ และภาษีมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร


📌ภาษีคืออะไร

ภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐเรียกเก็บจากประชาชนในประเทศ ภาษีจะเก็บทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งภาษีที่เก็บได้นั้นจะใช้ในการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การสร้างสาธารณูปโภค การศึกษา ค่าเงินเดือนของข้าราชการ เป็นต้น


📌แล้วภาษีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ภาษีที่เรียกเก็บกับประชาชนในประเทศจะมีด้วยกันอยู่ 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม


📌แล้วภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมคืออะไร และต่างกันอย่างไรบ้าง

ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่จัดเก็บแบบเจาะจงอย่างชัดเจนว่าต้องการเก็บกับใครหรือองค์กรใด โดยภาษีทางตรงก็แบ่งย่อยออกมาได้ ดังนี้


- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บโดยตรงกับบุคคลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกรมสรรพากรจะเป็นหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีประเภทนี้


- ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่จัดเก็บโดยตรงกับผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดอัตราภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20


- ภาษีป้าย คือ ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้ที่มาจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า


- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ ภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยภาษี ประเภทเป็นภาษีที่มาแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งภาษีประเภทนี้จะจัดเก็บในช่วงวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี โดยมีวิธีการคำนวณภาษีดังนี้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์ - มูลค่ายกเว้น) x อัตราภาษี


- ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ที่ได้รับมรดก เมื่อมีการโอนทรัพย์สิน


- ภาษีทรัพย์สินต่าง ๆ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภาษีรถยนต์


ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่จัดเก็บแบบไม่เจาะจงว่าต้องการเก็บกับใคร โดยภาษีทางอ้อมก็แบ่งย่อยออกมาได้ ดังนี้


- ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่รู้จักกันในชื่อ VAT คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อหรือใช้สินค้าและบริการภายในประเทศ โดยได้กำหนดอัตราภาษีเอาไว้ที่ร้อยละ 7 และ 1 ใน 9 ที่เก็บได้จะแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


- ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะ โดยกิจการที่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ ได้แก่ 1. ธนาคาร 2. ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ 3. ประกันชีวิต 4. การรับจำนำ 5. กิจการที่คล้ายกับธนาคารพาณิชย์ 6. ขายอสังหาริมทรัพย์ 7. ขายหลักทรัพย์ 8. กิจการอื่น ๆ


- อากรแสตมป์ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการทำตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่บัญชีอัตราอากรแสตมป์กำหนด ซึ่งลักษณะของอากรแสตมป์จะจัดพิมพ์คล้ายกับตราไปรษณียากร ต่างกันตรงที่อากรแสตมป์ไม่มีตราประทับ แต่จะใช้การขีดฆ่าแสดงการใช้แทน


จากภาษีทั้งหมดที่ได้กล่าวข้างต้นหลายคนอาจมองว่าประชาชนต้องเสียภาษีเสมอ แล้วถ้ามีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทางรัฐบาลจะมีมาตรการใดที่ช่วยประชาชนไหม คำตอบคือมี รัฐบาลจะมีการลดหย่อนภาษีใน หลาย ๆ ประเภท เช่น ประกันสุขภาพลดหย่อนภษี การซื้อกองทุน เป็นต้น


-----------------------------------------------------------------------------------

สนใจบริการดูแลการตลาดออนไลน์ | ทำการตลาดออนไลน์ | ทำกราฟฟิคครบวงจร | สามารถติดต่อเราได้ตลอด | รับสร้างแบรนด์ | รับทำการตลาดออนไลน์ | รับทำแผนการตลาดออนไลน์ | รับสร้างแบรนด์ | รับดูแล Facebook แฟนเพจ | รับดูแล LINE OA สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบริการดูแลการตลาดออนไลน์

>> https://www.chatstickmarket.com/langran

ตัวอย่าง ผลงานแบรนด์ต่างๆ ที่เราดูแลการตลาดออนไลน์ให้

>> https://www.chatstickmarket.com/portfolio

------------------------------------------------------------------------------------


💙ปรึกษาทีมงานของเรา💙

📱Tel : 0840104252 📱0947805680

สายด่วนออฟฟิศ : 034-900-165 , 02-297-0811 (จันทร์-ศุกร์)

📨 Inbox : http://m.me/ChatStick.TH

┏━━━━━━━━━┓

📲 LINE: @chatstick

┗━━━━━━━━━┛

หรือคลิ๊ก https://goo.gl/KuzCpM

🎉รายละเอียดที่ http://www.chatstickmarket.com/langran

🎉ชมผลงานเราได้ที่ https://www.chatstickmarket.com/portfolio

แท็ก:

ดู 18 ครั้ง
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม2_2.png
CS_Redesign_คอนเทนต์เดิม3.png
Recent Posts
c24f0332fa3b87f8a304140403b893510_64100212_210625.jpg
244712625_300456528129611_2152723951836713111_n.jpg
5.png
4.png
Button Event สติกเกอร์.png
2.png
Button ChatStick Market.png
bottom of page